Wijkgerichte aanpak

Sommige wijken kennen verschillende sociale en maatschappelijke problemen, zoals gevoelens van onveiligheid, eenzaamheid en verwaarlozing, lage inkomens en financiĆ«le afhankelijkheid van de overheid.  Maar er kan ook sprake zijn van misbruik van voorzieningen, drugsoverlast en zelfs criminaliteit. In deze wijken zijn vaak veel verschillende organisaties actief, zoals de sociale dienst, jeugdzorg, verslavingszorg, de dienst openbare orde en veiligheid, de wijkagent of de reclassering. Iedere organisatie richt zich daarbij op haar eigen taak. Een individuele aanpak levert vaak niet het gewenste resultaat op en biedt doorgaans geen duurzame oplossing. Bij een wijkgerichte aanpak wordt er integraal en multidisciplinair samengewerkt om te voorkomen dat de leefbaarheid in een wijk of gebied met multiproblematiek verder verslechtert. De aanpak wordt ook effectief ingezet in kwetsbare wijken en gebieden die al verder zijn afgegleden. 

Wat biedt Naleving?

Met een wijkgerichte aanpak verbeteren we de leefbaarheid in wijken waar er sprake is van complexe (multi)problematiek op sociaal en maatschappelijk vlak. Dit doen we door het tegengaan van fiscale, sociale en arbeidsmarkt gerelateerde fraude en daarmee samenhangende misstanden, zoals illegale bewoning.

Afhankelijk van de doelstellingen van de gemeente, krijgt iedere wijkgerichte aanpak een eigen invulling. Een wijkgericht project is risico gestuurd maatwerk, waarbij accenten sterk kunnen verschillen. Er wordt altijd gezocht naar de juiste balans tussen preventie en repressie. Zo zijn er activiteiten in het kader van aan armoedebestrijding, schuldhulpverlening of gezinszorg.

Maar controles richten zich ook op het herstellen van de rechtmatigheid in situaties waar er sprake is van oneigenlijk gebruik of misbruik van voorzieningen of andere vormen van fraude. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om illegale tewerkstelling, het ontduiken van belastingen en sociale premies of uitkeringsfraude.

Binnen het project wijkgerichte aanpak worden bestaande initiatieven met elkaar verbonden.