Normen integriteitsbeleid

De gezamenlijke basisnormen van overheidsorganisaties voor integriteit zijn vastgelegd in de Ambtenarenwet.

De normen richten zich op onderwerpen waarover overeenstemming bestaat: zoals het voorkomen van omkoping en belangenverstrengeling, en zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie. De normen zijn de basis voor integriteitsbeleid.