Integere ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de burger in de gemeente. Integer ambtelijk handelen houdt in dat de ambtenaar zijn functie goed en zorgvuldig uitoefent, binnen de regels die daarvoor zijn opgesteld.

In deze toolkit leest u meer over de wet- en regelgeving op het gebied van integriteit. Verder vindt u hier hulpmiddelen voor integriteitsbeleid en andere praktische informatie. De informatie is thematisch ingedeeld en o.a. gebaseerd op de Modelaanpak basisnormen integriteit en de Ambtenarenwet 2017.