De juridische grondslag rondom vergunningverlening verandert met de komst van de Omgevingswet. Vergunningverlening wordt vanaf de inwerkingtreding van de wet meer gecombineerd met algemene regels van rijk, provincie, waterschap en gemeente.

Infographic Wat is de omgevingsvergunning

Daarnaast wordt voor het grootste deel de termijn voor vergunningverlening teruggebracht naar de reguliere procedure van acht weken. Om uw vergunningproces goed in te regelen zijn de volgende aspecten van belang.

Dienstverlening

Serviceformules helpen u om uw dienstverlening in te richten. Initiatiefnemers met eenvoudigere plannen wilt u wellicht zoveel mogelijk digitaal ondersteunen. Welke activiteiten vallen onder vergunning of meldingsplicht? Welke algemene regels gelden er? Welk formulier kan een initiatiefnemer gebruiken? Welke formulieren zijn daarvoor nodig.  Daarvoor maakt u gebruik van toepasbare regels.  

Opbouwen van expertise

De nieuwe wet kent nieuwe grondslagen. De mensen die werken aan de beoordeling (en ook adviseren gedurende de initiatieffase) moeten goed op de hoogte zijn van de nieuwe structuur, maar ook van de beweegruimte die er is.  

Kerninstrumenten

Het inrichten van uw vergunningproces heeft een sterke afhankelijkheid met de wijze waarop u uw omgevingsplan de komende jaren wil ontwikkelen. Denk daarbij wat wil u regelen via het plan en wat via de vergunning? Hoe ziet uw overgangsfase eruit?  

Samenwerken in de regio

 • Voorkom tegenstrijdige regels in het loket; werk samen met uw ketenpartners. 
 • Werk samen in het behandelen van aanvragen  

Participatie 

 • Participatie is een indieningsvereiste onder de Omgevingswet, maar nooit een grond voor het afwijzen van de vergunning. Wel kunt u bijvoorbeeld bepaalde eisen stellen aan participatie als het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (in de huidige terminologie de afwijkvergunning). 

Digitalisering en processen

 • Inrichten processen
  De basisstappen voor vergunningverlening blijven natuurlijk de huidige Awb volgen. Als u volgens de bedoeling van de wet wil werken gaat er wel het nodige veranderen.  
 • Digitale ondersteuning in het DSO
  Uw VTH-en zaaksoftware moet worden aangepast aan de Omgevingswet en de nieuw STAM standaard moet worden gekoppeld om aanvragen te kunnen ontvangen. 
 • Impact op toezicht en handhaving
  Zorg ervoor dat er in de dienstverlening goed en duidelijk wordt gecommuniceerd, hiermee worden onbewuste overtredingen voorkomen. Zorg ook voor een goede input tijdens het vergunningverleningsproces vanuit toezicht en handhaving en na vergunningverlening.