De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem dat zorgt voor een duidelijk inzicht in de CO2-voetafdruk, specifieke reductiedoelen en structurele CO2-reductiemaatregelen in de organisatie. De VNG ondersteunt gemeenten die hiermee aan de slag gaan. De VNG-organisatie doet zelf ook mee aan de prestatieladder. 

CO2-voetafdruk VNG

De VNG werkt actief aan het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk, en het reduceren van onze CO2-uitstoot. 

Meer dan de helft van de vluchten van VNG International wordt gecompenseerd via Climate Neutral Group.

Doelstellingen

Voor de periode 2023 – 2026 zijn de volgende doelstellingen opgesteld:

  1. Voor directe emissie (ingekochte gas en warmte): 15% CO2-reductie in 2026 t.o.v. 2021
  2. Voor indirectie emissie (ingekochte elektriciteit kantoren Den Haag en Tunesië): 5% CO2-reductie van energiegebruik in gebouw Tunesië in 2026 t.o.v. 2021
  3. Zakelijk reizen: CO2-reductie van 5% per gereisde kilometer in 2026 t.o.v. 2022

Om deze doelstellingen te behalen worden verschillende interventies toegepast, waaronder: optimaliseren klimaatinstallatie, lampen vervangen voor led-lampen, beschikbaar maken laadpalen elektrische auto’s, toepassing MVI-criteria in aanbestedingen, stimuleren treinreizen en stimuleren verminderen vliegreizen (dit geldt voor VNG International). 

Voortgang op de doelstellingen:

  1. Doelstelling 1: daling van 8,2% CO2 in 2022 t.o.v. 2021 
  2. Doelstelling 2: daling van 21,2% CO2 in 2022 t.o.v. 2021 
  3. Doelstelling 3: daling van 1,04% kg CO2 per gereisde kilometer in 2022 t.o.v. 2021 

Actieplan

In dit actieplan beschrijven we de maatregelen voor de komende 3 jaar. 

Keteninitiatieven

Hieronder een overzicht van de lopende keteninitiatieven waarin de VNG actief deelneemt (of initiator is).

CO2-reductieprogramma VNG

Gemeenten voelen de urgentie om te voldoen aan 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Zij hebben vrijwel unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord. De uitdaging is nu om de ambities op het gebied van CO2-reductie te vertalen naar beleid en uitvoering. Het CO2-reductieprogramma van de VNG is een meerjarig programma dat actief werkt aan CO2-reductieopgaven in de eigen (gemeentelijke) organisatie. Dit programma biedt gemeenten inspiratie, handvatten en tools om concrete stappen te zetten in CO2-reductie. Het doel van dit programma is om inspiratie, kennis en concrete handvatten te bieden aan de leden van de VNG. 

Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten hun maatschappelijk vastgoed voor 2050 verduurzamen. Het programma ‘Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed’ van de VNG is erop gericht om gemeenten te helpen bij het opstellen van een eigen gemeentelijke portefeuilleroutekaart. De VNG helpt gemeenten bij het op orde brengen van de randvoorwaarden voor de uitvoering. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed. Deze bevat de aanpak voor de 36.000 gebouwen die het betreft, een doorrekening van de benodigde middelen en een stappenplan als hulpmiddel om een eigen gemeentelijke portefeuilleroutekaart op te stellen.

Kennisplatform de Verschilmakers

De VNG is mede-initiatiefnemer van het kennisplatform ‘de Verschilmakers’. De Verschilmakers biedt circulaire praktijkverhalen en praktische handvatten voor de toekomstbestendige professionals en organisaties. Op deze manier wordt er actief bijgedragen aan de versnelling van de circulaire economie. Verschilmakers zijn professionals die door het toepassen van de circulaire economie in hun dagelijkse werkzaamheden een positief verschil maken. Vanuit de overtuiging dat aanpakken van de wereldwijde problemen van klimaatverandering, grondstoffenschaarste en biodiversiteitsverlies niet voorbehouden is aan wereldleiders, uitvinders of idealisten.

Meer informatie