Gemeenten proberen enerzijds de best passende dienstverlening aan te bieden en anderzijds meer grip te krijgen op de stijgende kosten. Ze doen dat op verschillende manieren.

Quickscan beschermingsbewind

Hulpverleners in het sociaal domein komen mensen met financiële problemen op veel plekken tegen en moeten dan zelf een eerste afweging maken: waar ga ik deze inwoner naar doorverwijzen? Lastig is dat zij vaak geen specifieke kennis hebben over schuldenproblematiek. Hoe kunnen zij dan toch goed doorverwijzen? Uit de praktijk blijkt dat in sommige gevallen een verwijzing naar beschermingsbewind te zwaar blijkt en een verwijzing naar lichtere vormen van ondersteuning, zoals budgetbeheer, passender zou zijn geweest. Daarom ontwikkelde Platform31, in opdracht van de werkgroep Schulden en Bewind van de City Deal Inclusieve Stad en met hulp van het G40-stedennetwerk, voor professionals een interactieve Quickscan Beschermingsbewind.

Samenwerken bij instroom beschermingsbewind

Beleidsmakers, bewindvoerders, rechtbanken en hulpverleners zijn op zoek naar manieren om de best passende hulp te bieden aan deze financieel kwetsbare doelgroep, onder het motto: beschermingsbewind als het nodig is, lichtere vormen van ondersteuning als het kan. 

Een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren

In opdracht van de City Deal Inclusieve Stad en met hulp van het G40-stedennetwerk heeft Platform31 een onderzoek uitgevoerd naar welke instrumenten gemeenten inzetten als passend aanbod wanneer beschermingsbewind niet noodzakelijk is. Daarnaast hebben ze onderzocht welke factoren belangrijk zijn bij de afweging welke ondersteuning nodig is. Een belangrijke conclusie is dat gemeenten aandacht moeten besteden aan verschillende randvoorwaarden om meer grip te krijgen op de instroom van mensen onder beschermingsbewind. In het rapport komen vijf randvoorwaarden naar voren, deze zijn te vertalen in vijf aanbevelingen voor gemeenten die samen met hun ketenpartners willen werken aan een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren:

  1. Besteed aandacht aan preventie en vroegsignalering voor mensen met (een risico) op problematische schulden.
  2. Zorg voor een passend aanbod voor inkomensbeheer en schuldhulpverlening voor de financieel kwetsbare inwoner
  3. Zorg dat de financieel kwetsbare inwoner zo snel mogelijk op de juiste plek terechtkomt.
  4. Zorg voor een goede samenwerking met bewindvoerders én doorverwijzende partijen, zoals zorg- en welzijnsorganisaties
  5. Investeer in én borg de kwaliteit van schuldhulpverlening.