Hoe vindt de besluitvorming plaats?

De besluitvorming binnen de vereniging vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het bestuur, binnen de VNG-organisatie is dat binnen de de Algemene directie.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Het hoogste orgaan binnen de VNG is de ALV. Deze komt minimaal 1 keer per jaar bijeen, uiterlijk in juni, op de tweede en laatste dag van het VNG-jaarcongres. Op de ALV worden de besluiten genomen die alle gemeenten aangaan, voorgelegd door het bestuur van de VNG. Gemeenten brengen tijdens de ALV hun stem uit. Eén stem per 1.000 inwoners, met een maximum van 75 stemmen.

De ALV kiest de leden van het bestuur, keurt jaarverslag en jaarrekening goed en spreekt zich uit over algemeen bestuursbeleid. Het VNG-bestuur kan besluiten een extra algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Meestal vindt deze ledenvergadering in het najaar plaats.

Bestuur

Het VNG-bestuur bestuurt de vereniging en stelt de strategie van de vereniging vast. Het bestuur bereidt de Algemene Ledenvergadering voor en vertegenwoordigt de leden bij onderhandelingen met het rijk en parlement.

Commissies

Het bestuur wordt bijgestaan door adviescommissies. De VNG heeft 9 vaste adviescommissies. Die bepalen op allerlei thema's standpunten, en brengen deze goed over het voetlicht in bestuurlijke overleggen, richting politiek en media. Het streven is daarbij steeds om gemeenten al in het beleidsvoorbereidende traject te betrekken. Naast de vaste adviescommissies heeft de VNG 2 colleges: het College voor Arbeidszaken en het College van Dienstverleningszaken.

Algemene directie

De VNG-organisatie staat onder leiding van de Algemene Directie. De organisatie bestaat uit de onderdelen VNG Beleid en VNG Bedrijven. Leonard Geluk is de algemeen directeur van de organisatie. Pieter Jeroense is plaatsvervangend algemeen directeur. 

De directie is verantwoordelijk voor het onderhouden van de ledenrelaties en voor de strategie, de uitvoering ervan en de bedrijfsvoering van de VNG. De directie stuurt (op hoofdlijnen) op inhoud, processen en resultaten en legt verantwoording af aan het VNG-bestuur.

Directie Beleid

Het topmanagement van de VNG bestaat uit 3 directeuren Beleid.