Toelichting op agendapunten, besluitvorming en de digitale vergaderwijze: Ledenbrief 15 januari jl.
Procedure en regels voor indiening en ondertekening amendementen en moties voor de BALV: Bijlage moties en amendementen

Agenda Buitengewone ALV

Een korte inleiding over onder andere de gevolgen van de coronacrisis, het onderzoek jeugd en de opmaat naar de landelijke verkiezingen en kabinetsformatie. Daarna volgt de inhoudelijke agenda van de Buitengewone ALV, die er als volgt uitziet.

 1. Opening
 2. Benoeming notulencommissie Buitengewone ALV 12 februari 2021
 3. Vaststelling notulen ALV 25 september 2020
 4. VNG Agenda, Begroting en Jaarplan GGU:
  a. VNG Agenda 2021 en Begroting 2021 (incl. herijking Verenigingsstrategie 2024)
  b. Jaarplan GGU 2021
 5. Stand van zaken lopende trajecten:
  a. Onderzoek Jeugd
  b. Uitvoering Klimaatakkoord
 6. Verantwoording uitvoering moties eerdere ALV-en
  Gelet op het grote aantal aangehouden moties en nieuwe moties, is de verantwoording geclusterd op een aantal samenhangende inhoudelijke thema’s.
 7. Resolutie VNG-inzet kabinetsformatie
 8. Resolutie Digitale Veiligheid
 9. Invoering Landelijk Transitie-arrangement Beschermd Wonen
 10. Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies, Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG-bestuur en -commissies
 11. Rondvraag/WVTTK