Ledenbrief nummer

Lbr. 21/002

Vanwege de coronacrisis is het helaas ook in februari niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Het VNG-bestuur kiest er daarom voor om ook de Buitengewone ALV van 12 februari a.s., 10.00-12.15 uur, digitaal te laten plaatsvinden. Ik nodig u namens het bestuur van harte uit voor deze Buitengewone ALV.

In deze ledenbrief vindt u:

  • De definitieve agenda en stukken voor deze ALV (op 3 december jl. ontving u ter informatie reeds een aantal conceptstukken).
  • Een toelichting op de besluitvormingsprocedure.
  • Een toelichting op de digitale vergaderwijze en de beperkingen die deze met zich brengt.

U kunt tot uiterlijk 1 februari a.s. amendementen op voorstellen indienen. Wij vragen u ook om moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden.