Vandaag wordt het onderzoek van AEF gepubliceerd over de vraag hoeveel middelen gemeenten structureel nodig hebben om hun taken voor jeugdzorg goed uit te kunnen voeren. Het onderzoek laat zien dat gemeenten in 2019 zo’n € 1,7 miljard meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen.

Dit is voor gemeenten een bevestiging van de toenemende financiële problemen die ze in de afgelopen jaren ondervonden. Daarnaast laat het onderzoek zien dat het enorme verschil tussen inkomsten en uitgaven niet houdbaar is. Dit laat de noodzaak van een structurele oplossing zien.

Commissielid Zorg, Jeugd en Onderwijs Eelco Eerenberg geeft vanuit huis een eerste reactie:

Gesprek over financiële compensatie en maatregelen

Dit rapport is een belangrijke stap in het gesprek met het Rijk over de benodigde structurele middelen voor gemeenten. Op basis van het rapport zullen we gesprekken met het Rijk voeren over een combinatie van structureel extra budget en maatregelen om de Jeugdwet financieel beheersbaar te maken. Dit zien we als een gezamenlijke opgave van Rijk en gemeenten. Dit moet bijdragen aan een stelsel dat beheersbaar is en waarbinnen de juiste hulp kan worden geboden aan de kinderen die dit hard nodig hebben. Graag trekken we naast de Rijksoverheid hierin samen op met professionals, cliënten en aanbieders.

Planning

Eind februari zullen, tussentijds, de contouren van mogelijke scenario’s van middelen en maatregelen bestuurlijk tussen Rijk en VNG worden besproken. Ook wordt eind februari met een brede delegatie van het kabinet gesproken over de financiële situatie van gemeenten, mede vanwege het enorme tekort wat in het onderzoek is geconstateerd.

Het gesprek over structureel budget en maatregelen zal tijdig worden afgerond, zodanig dat de opbrengsten een zwaarwegende inbreng zijn voor de kabinetsformatie. Als Rijk en VNG er onderling niet uitkomen, wordt een commissie van wijzen benoemd om tot arbitrage over te gaan.

Extra sessie J42 en BJ42 over onderzoek

De VNG organiseert voor gemeenten 2 extra bijeenkomsten van het ambtelijke en bestuurlijke netwerk van de 42 jeugdregio’s. Daarin wordt het onderzoek toegelicht en geeft de VNG aan hoe we de komende maanden verder gaan.

De extra sessie van de J42 is donderdag 7 januari van 14.00 tot 15.30 via Teams. De J42 wordt uitgenodigd, andere gemeenten die aanwezig willen zijn, kunnen zich melden via j42@vng.nl. Deze sessie is bestemd voor betrokken ambtenaren van gemeenten.

Vrijdag 8 januari is een extra sessie van de BJ42 van 08:45 tot 10:00, ook via Teams. Deze sessie is voor gemeentelijke bestuurders van het BJ42 netwerk. Tijdens deze sessie zijn de bestuurders van de VNG-delegatie Jeugd aanwezig, Eelco Eerenberg, Leon Meijer en Cathalijne Dortmans, die naast commissievoorzitter Sven de Langen, namens de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs de gesprekken voeren met het Rijk.

Meer informatie