Een gemeentelijke herindeling is voor de betrokken gemeenten een ingrijpend proces. Deze pagina is vooral bedoeld om kennis over en ervaringen met herindelingen te delen.

Herindelingen in kaart gebracht

Overzichtskaart van alle gemeentelijke herindelingen vanaf 2016. Bij doorklikken op de kaart vindt u meer informatie over de herindelingen.

Ons standpunt

Een gemeente moet als autonome bestuurslaag zelfstandig over haar bestaansrecht kunnen besluiten. Herindeling van onderop blijft voor de VNG onverkort het uitgangspunt. Zo moet een gemeente zelf de keuze kunnen maken om, in plaats van herindeling, op andere manieren te komen tot een acceptabele wijze van invulling en uitvoering van taken. (In de praktijk vooral via samenwerking met andere gemeenten.)

Beleidskader herindeling

In het Beleidskader gemeentelijke herindeling staat hoe gemeentelijke herindelingen worden beoordeeld en getoetst. Het kabinet presenteerde op 22 maart 2019 een nieuw Beleidskader. 

Vraag en antwoord

Handreikingen voor herindelingen

De antwoorden op veel vragen over herindelingen vindt u in deze twee handreikingen:

Publicaties & Brieven