Position paper
In dit position paper zijn standpunten geformuleerd vanuit de centrale stelling dat er meer behoefte is aan samenhang en eenduidigheid in het stelsel van basisregistraties. Gemeenten kunnen met behulp van deze standpunten gezamenlijk eenzelfde boodschap uitdragen en daardoor gericht invloed nemen
Position paper
Inleiding Personen met verward gedrag staan al enkele jaren volop in de politieke en media aandacht. De VNG was mede opdrachtgever van het Aanjaagteam en opvolgende Schakelteam Personen met verward gedrag. We zien een toename van de groep inwoners die ons voor grote uitdagingen stelt op het snijvlak van zorg...
Position paper
Het position paper is voor de VNG een eerste aanzet naar een VNG zienswijze over de accountantscontrole. De komende tijd zal de VNG nader verkennen of een inrichting van controle van overheidswege wenselijk is, naast de huidige mogelijkheden van een private controle en een gemeentelijke accountantsdienst. Dit moet echter niet...
Position paper
Het gemeentelijk woonbeleid is de afgelopen jaren belangrijker geworden. Dat komt met name door de nieuwe Woningwet en door de toenemende druk op de woningmarkt. De nadruk ligt op nieuwbouw. Waarbij realisatie vooral een zaak van gemeenten is, al dan niet in regionaal verband. Echter, de bestaande voorraad is veel...
Position paper
Het ministerie werkt aan een beleidsdoorlichting begrotingsartikel 2 SZW (armoede verminderen, schulden aanpakken, inkomensondersteuning te bieden of re-integratie op de arbeidsmarkt mogelijk maken). In de VNG position paper staan hoofdpunten toegelicht en geïllustreerd met voorbeelden en suggesties voor oplossingen: ruimte voor gemeentelijk maatwerk vereenvoudiging prikkelwerking en budgettering
Position paper
In de notitie hierboven beschrijven we de uitgangspunten en de voordelen van bestuurlijke afwegingsruimte, voorzien van drie ideale situaties. Onder de Omgevingswet ontstaat voor gemeenten meer ruimte om eigen afwegingen te maken over activiteiten in de leefomgeving.
Position paper
Met de Whitepaper toezicht en handhaving bieden VNG KCHN en Lysias Advies gemeenten handelingsperspectief om te komen tot operationalisering van integraal toezicht en handhaving in het gemeentelijk domein.
Position paper
In dit position paper schetsen we belang van het Preventieakkoord vanuit het perspectief van de gemeente: waarom is inzet op preventie voor gezondheid belangrijk, wat hebben de gemeenten nodig om effectief in te zetten op preventie, wat is aan kennis en middelen nodig, en wie hebben gemeenten daarbij nodig. En...
Position paper
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is het EU beleid voor landbouw en plattelandsontwikkeling. Voor de Nederlandse gemeenten is dit een belangrijk instrument om de leefbaarheid van het platteland te vergroten.
Position paper
Bij sommige gezinnen en kinderen is de balans tussen draaglast en draagkracht kwetsbaar. De RMO bracht advies uit over de begeleiding van kwetsbare gezinnen. Zijn deze gezinnen gebaat bij een vorm van langdurige en lichtfrequente basishulp en hoe kun je die lokaal het best organiseren? Een deel van de kwetsbare...