Handreiking
De afgelopen maanden zijn vier jeugdregio’s ondersteund bij het komen tot een op transformatie gericht aanbestedingstraject. De leerpunten uit dit traject zijn gebundeld tot zeven goede gewoonten. Een uitgebreide toelichting op de verschillende onderdelen is beschreven in het boekje 'Inkoop jeugdhulp: zeven goede gewoonten' en het 'Stappenplan inkoop jeugdhulp'.
Handreiking
In de periode maart tot september 2018 is vanuit het ondersteuningsteam Zorglandschap Jeugd samen met vier jeugdregio’s een leertraject doorlopen, met als doel om de inkoop verder te verbeteren door transformeren, inkopen en aanbesteden in één lijn te brengen. De betrokkenen bij deze leertrajecten zijn positief over de uitkomst: zaken...
Handreiking
In de praktijk blijkt dat de toewijzing en levering van hulpmiddelen nog soepeler kan verlopen, vooral bij mensen met een complexe en/of spoedeisende hulpvraag. Goede afspraken bij de inkoop bevorderen een vlotte en correcte afhandeling tussen aanvraag en levering en het bieden van de benodigde service. Significant schreef deze handreiking,...
Handreiking
Gemeenten staan voor de taak mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid een beschermd thuis te bieden. De transformatie van beschermd wonen is al volop aan de gang. Het uitgangspunt is dat mensen met een kwetsbaarheid erbij horen, en dat zij waar mogelijk zelfstandig wonen met zorg, begeleiding en (vrijwilligers)werk...
Handreiking
De Wmo verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels voor een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van een voorziening. De AMvB 'reële prijs Wmo 2015' regelt nader hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. Hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan? Deze handreiking geeft mogelijkheden hoe gemeenten invulling...
Handreiking
Gemeenten die last hebben van de negatieve bijverschijnselen van toeristische verhuur van woningen kunnen in hun handhaving gebruik maken van een nieuwe handreiking opgesteld door het ministerie van BZK en de VNG.
Handreiking
Om gemeenten te ondersteunen bij lokale preventieakkoorden maakte de VNG deze richtinggevende leidraad. De publicatie behandelt in chronologische volgorde de stappen op weg naar een lokaal of regionaal preventieakkoord. Idealiter wordt een preventieakkoord samen door verschillende partijen gesloten. Gemeenten kunnen daarin het initiatief nemen en verschillende partijen uitnodigen om aan...
Handreiking
Gemeenten kunnen meldingen ontvangen over personen voor wie de noodzaak tot (mogelijk verplichte) geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, zoals voorgeschreven door de Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze handreiking gaat in op dit Verkennend Onderzoek. De handreiking is gebaseerd op een serie expertmeetings met beleidsambtenaren, projectmanagers en GGD-artsen van de...
Handreiking
Handreiking die gemeenten beleidsmatig kan helpen bij het maken van een kerkenvisie. Bouwstenen voor een kerkenvisie
Handreiking
Online raadpleegvare versie van de handreiking In de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn de wettelijke kaders opgenomen voor verstrekking van het pgb. De uitgangspunten zijn in deze wetten verankerd, met mogelijkheden voor gemeenten om eigen keuzes te maken. De uitgangspunten zijn grotendeels gelijk voor Wmo 2015 en Jeugdwet. Deze...