Kantoor

Werk en inkomen digitaal (Suwinet)

Project

Gerelateerde thema's

Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een gemeenschappelijk, virtueel dossier. In het DKD wordt op het gebied van werk en inkomen informatie gedeeld door gemeenten, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Doel

Door het Digitaal Klant Dossier worden gegevens binnen de overheid snel en effectief gedeeld, zodat burgers beter worden geholpen en geen gegevens hoeven te verstrekken die de overheid al heeft.

Beschrijving

Het DKD is ontwikkeld in het kader van de Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU), waarmee burgers voor de keten Werk en Inkomen maar eenmalig hun gegevens hoeven te verstrekken. Door gegevens binnen de overheid te delen kunnen burgers sneller en beter worden geholpen en hoeven zij geen gegevens te verstrekken die de overheid al heeft. De betrokken instanties moeten ervoor zorgen dat die gegevens digitaal voor iedere partij in de keten beschikbaar zijn. Het delen van gegevens binnen het DKD loopt via Suwinet. 

Suwinet

De Gemeenschappelijke elektronische Voorziening Suwi (GeVS, ook wel Suwinet genoemd) is een elektronische infrastructuur die is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de Suwi-ketenpartijen (UWV, SVB en gemeenten) gegevens met elkaar kunnen uitwisselen voor de uitoefening van hun wettelijke taak. Er worden alleen gegevens uitgewisseld wanneer er een wettelijke grondslag en doelbinding voor is. De beheerder is BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen). 

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 

BKWI werkt als een apart en herkenbaar organisatieonderdeel van UWV in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het gebruik van Suwinet gelden een aantal regels en afspraken. Hiervoor heeft VNG-Realisatie ter ondersteuning van gemeenten een aantal handreikingen en notities over het gebruik van Suwinet opgesteld. Daarnaast is er aanvullende informatie te vinden op de website van BKWI. Meer informatie over de gemeente als bron voor DKD (aanleveren aan Suwi) is te vinden bij het Inlichtingenbureau

Webinar ‘Controle Suwinet’ nu terug te kijken
Suwinet is het systeem waarin gemeenten met overheidsinstanties informatie over burgers delen en Suwinet is privacygevoelig. Daarom is het belangrijk dat gemeenten controleren of Suwinet zorgvuldig wordt gebruikt. Maar hoe controleert een gemeente dit effectief? Op 14 november deelden experts hun tips met ruim honderd gemeenten in de webinar ‘Controle Suwinet’. Het webinar is nu online terug te kijken.

Wijziging zoektermijn voor jongeren per 1 juli

In het kader van Breed Offensief, zijn per 1 juli 2023 enkele wijzigingen doorgevoerd in de Participatiewet, waaronder de zoektermijn. Vanaf 1 juli 2023 geldt voor kwetsbare jongeren tot 27 jaar dat wanneer zij een aanvraag e-bijstand doen via werk.nl, zij direct de aanvraag kunnen doen. Voor hen geldt de zoektermijn van vier weken niet. Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid om er zelf voor te kiezen geen zoektermijn toe te passen. 

De aanvraag e-bijstand via werk.nl is nu zo ingericht dat voor jongeren tot 27 jaar standaard een blokkade is ingesteld omdat zij voor 1 juli 2023 aan de zoektermijn moesten voldoen. Veel gemeenten zijn niet meer op de hoogte dat zij zelf via de rol EROW de zoekperiode kunnen uitschakelen en zelf de bijbehorende tekst kunnen aanpassen. Daarom hebben UWV en VNG de handreiking configuratie zoekperiode opgesteld. Voor deze en andere wijzigingen in de aanvraag e-bijstand is de handleiding Decentrale Beheermodule Bijstand opgesteld.

Gerelateerde documenten

Factsheet

Handreikingen 

 • Handreiking controle op rechtmatig gebruik Suwinet bij onbekende BSN. Voor Security Officers en gemandateerden van (I)GSD-en.
 • Handreiking Suwi autorisaties. Alle gemeenten moeten hun Suwinet-autorisaties inrichten volgens een fijnmazige autorisatiestructuur in een autorisatiematrix. Wat houdt dat in? Welke werkzaamheden brengt dat met zich mee?
 • Handreiking Gebruikersrapportage Suwinet-Inkijk. Op basis van de automatische logging van alle raadplegingen in Suwinet-Inkijk, wordt door het BKWI gebruikersrapportages samengesteld. Die rapportages kunnen door de daarvoor geautoriseerde medewerkers van gemeenten, worden opgevraagd bij BKWI. Deze handreiking beschrijft de inhoud van de gebruikersrapportages Suwinet-Inkijk, hoe u de gebruikersrapportage kunt analyseren en deze kunt inzetten bij het privacy- en handhavingsbeleid van uw gemeente. 
 • Handreiking Whitelist en Escapefunctie Suwinet-Inkijk. Deze handreiking behandelt het toepassen van een filtermechanisme in de vorm van een ‘whitelist’ bij het gebruik van Suwinet-Inkijk en beschrijft de wijze waarop een organisatie dit kan implementeren binnen de eigen processen.
 • Handreiking gebruik escape. Handreiking voor gemeenten die gebruik maken van de whitelist op Suwinet.
 • Handreiking gebruik Zoeksleutels in Suwinet-Inkijk. Het raadplegen van persoonsgegevens van burgers via Suwinet is essentieel voor het uitvoeren van veel (gemeentelijke) taken zoals de uitkeringsverstrekking en re-integratie van werkzoekenden op grond van de Participatiewet. Deze gegevens zijn per definitie privacygevoelig.Op een enkele bron na dient bij die raadplegingen standaard als zoeksleutel het BSN te worden gebruikt. De medewerker moet dus eerst over dit unieke nummer beschikken voordat hij of zij gegevens van een burger kan inzien. In speciale gevallen kan aan medewerkers de bevoegdheid worden verleend om (ook) gegevens te kunnen raadplegen met een andere zoeksleutel dan het BSN. Deze handreiking beschrijft welke afwegingen een organisatie behoort te maken voordat zij die bevoegdheid toekent aan zijn medewerker(s).
 • Handreiking Implementatie Specifiek Suwinet-normenkader Afnemers 2017. Wat is het verschil tussen het oude en nieuwe normenkader en hoe komt de BIG terug in het nieuwe normenkader? Hoe kan het geïmplementeerd worden? Wat is de relatie met ENSIA en hoe kun je de conformiteitsindicatoren duiden? Met deze handreiking beogen wij de relatie tussen de verschillende onderwerpen uit te leggen en gaan wij in op de verschillen tussen het oude en nieuwe normenkader. Wij bieden handvatten om het nieuwe Suwinet normenkader te implementeren en gaan tenslotte in op de relatie van het nieuwe normenkader met ENSIA.
 • Handleiding Decentrale Beheermodule Bijstand. Gemeenten die voor hun inwoners gebruik maken van de aanvraag e-bijstand via Werk.nl, hebben de mogelijkheid aanpassingen te doen in de aanvraag. Zij kunnen dus individueel een configuratie doen. De handleiding geeft uitleg hoe deze aanpassingen door te voeren.
 • Handreiking configuratie zoekperiode. De aanvraag e-bijstand via werk.nl is nu zo ingericht dat voor jongeren tot 27 jaar standaard een blokkade is ingesteld omdat zij voor 1 juli 2023 aan de zoektermijn moesten voldoen. Veel gemeenten zijn niet meer op de hoogte dat zij zelf via de rol EROW de zoekperiode kunnen uitschakelen en zelf de bijbehorende tekst kunnen aanpassen. Deze handreiking geeft uitleg.

Ondersteunende materialen  

 • Uitgangspunten sanctiebeleid bij oneigenlijk gebruik van Suwinet. Persoonlijke gegevens van burgers behoren bij gemeenten in veilige handen te zijn. Als gemeente wilt u dat burgers daarop kunnen vertrouwen. Daarom heeft u een autorisatiebeleid en vraagt u achteraf gebruikersrapportages en specifieke rapportages op. Tenslotte mogen medewerkers de gegevens in Suwinet alleen raadplegen als dit voor het werk noodzakelijk is. Toch kan uit analyse van de specifieke rapportage Suwinet, maar ook vanuit andere signalen, blijken dat gegevens mogelijk voor andere doeleinden zijn geraadpleegd. Als dat gebeurt, is het van belang een helder sanctiebeleid te hebben.In deze notitie vindt u uitgangspunten die u helpen het besluitvormingsproces en het sanctiebeleid vorm te geven. Het blijft een eigen bevoegdheid van de desbetreffende organisatie om te bepalen of en zo ja welke straf wordt opgelegd in een concreet geval.
 • Voorbeeldtekst – interne voorlichting bij gemeente over de whitelist. Dit document bevat alleen platte voorbeeldtekst. Het is bedoeld voor gemeenten die aan de vooravond van de implementatie van de whitelist, haar interne medewerkers op de hoogte wil stellen van de aankomende wijzigingen.
 • Medebewoners en Suwinet. In deze korte notitie wordt ingegaan op de vraag welke gegevens in Suwi je zou mogen inzien/nodig hebt van de medebewoners van je klanten. En of onderzoek naar een medebewoner een reden is om de escape te gebruiken bij whitelisting.
 • Voorbeeld van een autorisatiematrix. Een eenvoudig en fictief voorbeeld van een autorisatiematrix voor Suwinet-Inkijk van een gemeente.

Expertgroepen

Expertgroep Werk De expertgroep Werk legt de verbinding tussen de inhoudelijke kennis en ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio’s en de kennis en ondersteuning van UWV, VNG en Divosa op landelijke niveau. De Expertgroep Werk heeft tot doel het verbeteren van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers met specifieke aandacht voor transparantie en ICT.

In dit kader werkt zij intensief samen met UWV en Cedris. De expertgroep biedt advies en expertise aan landelijke initiatieven vanuit regionale kennis en achtergrond. Daarnaast vertegenwoordigen de leden hun arbeidsmarktregio; wensen en initiatieven kunnen hun weg vinden via het Strategisch Gebruikers Overleg naar landelijke en generieke oplossingen. De leden van de expertgroep Werk zijn vertegenwoordigers van de Arbeidsmarktregio’s. Voor vragen over de Expertgroep Werk, kunt u contact opnemen met Yvette Memelink.