Naast de landelijke steunmaatregelen wil de gemeente Rijswijk graag waar nodig Rijswijks maatwerk leveren. Het maatregelenpakket is de extra stap die bovenop de bestaande beleidsplannen en ingezette ontwikkelingen meer kracht geeft aan een maatschappelijk, sociaal en economisch herstel.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Plan van aanpak

COVID-19 heeft een enorme impact op onze samenleving. Zo neemt de werkloosheid in 2021 landelijk toe naar een verwachte 6,5% en verwacht het CPB in 2021 een toename van het aantal faillissementen, met name in de sectoren horeca, cultuur, sport en recreatie. Maar ook sportverenigingen maken zich zorgen over het verlies van leden en vrijwilligers die een vereniging draaiende houden. Naast minder contributies heeft men daarnaast ook te maken met inkomstenderving als gevolg van gesloten kantines en wegvallende sponsoring. Kijkend naar jongeren, is de verwachting is dat als gevolg van het afstandsonderwijs en gebrek aan stageplekken, meer jongeren zonder startkwalificatie de school zullen verlaten. Deze groep jongeren dreigen daarmee perspectief te verliezen.

Landelijk zijn diverse steunmaatregelen aangeboden. Denk daarbij aan compensatiemiddelen voor de dekking van de extra gemaakte kosten door de gemeente, middelen voor het organiseren van extra activiteiten voor jongeren, mede ook gericht op extra inzet voor het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en de regelingen die via de gemeente lopen zoals de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze landelijke maatregelen helpen, vanuit een algemeen landelijk perspectief. Daarnaast wil het college van B&W van Gemeente Rijswijk ook graag waar nodig Rijswijks maatwerk leveren. Ondanks dat de eigen gemeentefinanciën onder druk staan, zijn er wel mogelijkheden om financieel, maar zeker in faciliterende zin, samen met de Rijswijkse inwoners en ondernemers Rijswijk weer te ‘heropenen’ vanuit maatschappelijk, sociaal en economisch perspectief. Samen Rijswijk

Voorliggend maatregelenpakket gaat in eerste instantie in op de te nemen maatregelen voor de korte termijn. Het betreft acties gericht op de aankomende periode tot en met de zomervakantie. Op basis van een analyse naar de feitelijke gevolgen van COVID-19 voor Rijswijk, resulteert dit in een gerichte aanpak wat aansluit bij de wensen en behoeften vanuit de maatschappij. Waar nodig betekent dit maatwerk en keuzes maken. Vanuit een drie-sporen aanpak gaan we concreet aan de slag vanuit bestaand beleid, waar mogelijk verruiming van het bestaande beleid en waar nodig nieuw beleid. Uitgangspunt daarbij is: ja, tenzij!
 
Voor de middellange en lange termijn acties wordt een doorvertaling gemaakt naar een investeringsplan gefinancierd uit het Rijswijks Groeifonds. 

Doordat mensen elkaar minder ontmoeten dreigt erosie van de sociale cohesie. Dat willen we voorkomen. We willen ervoor zorgen dat Rijswijk levendig en aantrekkelijk blijft voor haar bewoners en de bezoekers en vruchtbaar voor ondernemers. Met dit herstelplan willen we de sociale samenhang en verbinding bevorderen. Zo worden er maatregelen voorgesteld die het verdienvermogen van onze stad vitaler en toekomstbestendiger maken. Samen terug naar een levendige en dynamische stad, dat is het doel.