De zorg verandert ingrijpend. Al veertig jaar stijgen de collectieve zorguitgaven in
Nederland. De verwachting is dat de vergrijzende Nederlandse bevolking de komende
jaren meer zorg nodig heeft en de zorg daarmee duurder wordt. Van de Nederlandse
burger wordt op diverse terreinen meer gevraagd, zowel op gebied van de eigen
zelfredzaamheid, als wat betreft het ondersteunen van zijn omgeving.
Ouderen wonen langer thuis, de ondersteuning en zorg aan mensen met psychische kwetsbaarheid vindt meer plaats in de wijken en de gezondheidsverschillen nemen toe. De huidige covid-pandemie zorgt hierbij voor extra druk op de gezondheidszorg, de economie en
onze samenleving als geheel.

Jaartal

2021

Gemeente

De organisatie van regionale samenwerking is cruciaal voor de aanpak van de knelpunten
in het zorglandschap. Elke regio kent immers zijn eigen vraagstukken en prioriteiten.
Samen met lokale partners zijn gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraars in staat
om de zorg en ondersteuning snel af te stemmen op de lokale behoefte.
De visie van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ staat hierin centraal. Gemeenten Rotterdam,
Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel en Zilveren Kruis slaan nu de handen ineen
om integrale zorg en ondersteuning voor onze inwoners te realiseren. Basis voor de
regionale samenwerkingsagenda vormt zowel de gedeelde wens van betrokken partijen
om goed samen te werken op de onderwerpen GGZ, ouderen en preventie, als de
landelijke afspraken die ontwikkeld worden om deze samenwerking een verdere impuls
te geven in het kader van de toekomst van het zorgstelsel. De nadruk in de agenda
ligt op de onderwerpen waar gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraar een rol en
verantwoordelijkheid in hebben en waar afstemming van belang is om tot integrale zorg
en ondersteuning te komen.

Met deze agenda bestendigen de gemeenten, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor de
samenwerking voor de komende jaren.