Dit plan van aanpak is erop gericht de veiligheid rond de jaarwisseling en jeugdoverlast in objectieve zin te verbeteren en daarmee ook de veiligheidsbeleving van de inwoners van Uithoorn rond deze twee thema’s.

 

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Beleidsnota

De jaarwisseling 2019 – 2020 is binnen de gemeente Uithoorn bijzonder onrustig verlopen. Dit heeft een grote impact gehad op de inwoners van de gemeente Uithoorn. Jeugdoverlast wordt vaak in één adem genoemd met het verloop van de jaarwisseling. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de jeugdoverlast gedurende het jaar en rond de jaarwisseling wordt veroorzaakt door slechts een klein gedeelte van de jeugd in Uithoorn. De maatregelen in de plan van aanpak zijn dan ook gericht op die specifieke, vaak relatief kleine groepen die op dit moment of in de toekomst jeugdoverlast veroorzaken. De te nemen maatregelen zijn een aanvulling op de bestaande aanpak op deze twee onderwerpen en worden zo veel mogelijk geïntegreerd in de bestaande werkwijze.

Uitwerking plan
In het plan wordt:

- een analyse gemaakt van de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling, inclusief een beeld van de jeugdoverlast. Dit betreft zowel een objectieve als een subjectieve weergave, voor zover gegevens hierover beschikbaar zijn
- voor de volledigheid een korte schets gegeven van de reguliere activiteiten in relatie tot de jaarwisseling en jeugdoverlast
- opgaven benoemd aan de hand van de analyse, waar de maatregelen in het plan zich op focussen
- de maatregelen verder uitgewerkt
- een overzicht gegeven van de financiën die met dit plan gemoeid zijn en wordt er een planning gegeven voor de uitvoering van de maatregelen.