Gemeente Utrecht heeft sinds dit jaar een Klimaatpanel: een groep van 50 ingelote Utrechters denkt 5 keer per jaar mee over de klimaatthema’s waar de gemeente aan werkt. Hoe is dat panel ontstaan, hoe werkt het en wat zijn de resultaten? Projectleider Anne-Marie Zwanink van de gemeente Utrecht vertelt.

Jaartal

2023

Gemeente

Waarom een Klimaatpanel?

“Eerder zijn er Stadsgesprekken gehouden over de energietransitie in de stad. De inwoners zijn gevraagd om samen vooruit te kijken en mee te denken over spelregels voor de stad in de energietransitie. De inwoners hebben nu in de uitvoeringsfase moeite hebben te ontdekken wat de Klimaattransitie voor hen betekent, en hoe ze zelf stappen kunnen zetten om zich hierop voor te bereiden. Tegelijk is het voor de gemeente belangrijk te weten welke vragen er leven en inwoners te laten meedenken. De Utrechtse gemeenteraad heeft daarom op 10 maart 2022 een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een doorlopend bewonerspanel dat een rol krijgt bij de praktische uitwerking van de Klimaatvisie. Met dit Klimaatpanel wordt input opgehaald over het gemeentelijk aanbod, het beleid en de manier waarop gecommuniceerd wordt met de inwoners.”

Waar praat het panel over?

Tijdens die avonden stemmen de leden van het panel met elkaar over het thema van de volgende avond. De thema’s die we tot nu toe hebben besproken zijn energie besparen, groene stad, buurtaanpak aardgasvrij en duurzame mobiliteit. De avonden gaan over de praktische uitwerking van dat beleid en hoe we bewoners daarbij kunnen betrekken: hoe kan de gemeente het beste met inwoners communiceren over deze thema’s? En op welke momenten en op welke manier willen Utrechters meedenken over de uitwerking van dat beleid in hun buurt?”.

Vrouw staat te vertellen voor een bord met de tekst Welkom bij het Utrechts Klimaatpanel

En wat gebeurt er na zo’n panelavond? 

“De uitkomsten van het panel willen we graag toetsen bij heel de stad. Daarom leggen we belangrijke vragen die uit zo’n panelavond naar voren komen voor aan jeugdpanel Young Minds (een groep jonge Utrechters die de gemeente adviseert over verschillende onderwerpen) en daarna aan heel de stad. Voor het betrekken van de stad gebruiken we online participatieplatform DenkMee. Hierop kunnen we bijvoorbeeld via een online vragenlijst de mening van Utrechters vragen. Ook hebben we Swipocratie ingezet; een tool waarmee mensen al ‘swipend’ hun antwoord op vragen kunnen geven. Hiermee hebben we onze doelgroep verbreed naar inwoners met een praktische opleiding. We gingen met Swipocratie de straat op om inwoners te vragen mee te ‘swipen’. De directe reacties van inwoners op de inhoud waren leerzaam en waardevol, en we gaan dit vaker doen.

Wat doen jullie met de uitkomsten?

“Het is goed om te zien dat steeds meer inwoners nauw betrokken zijn bij het klimaat en de opwarming van de stad. Over hoe we dit als gemeente aanpakken, krijgen we zowel instemmende reacties als ook verbeterpunten. Die pakken we als gemeente graag op. We zien dat inwoners lang niet altijd weten wat de gemeente doet en waarvoor inwoners bij de gemeente terecht kunnen. Dat moet beter en daar gaan we meer op inzetten. Zo komt er naar aanleiding van het panel een praktische wegwijzer waarin staat waar mensen informatie kunnen vinden over energie besparen, starten we een focusgroep over de communicatie over energie besparen, en gaan we meer inzetten op het bieden van praktische hulp bij het vergroenen van de woonomgeving. De terugkoppelingen zetten we ook online op DenkMee; daar zijn de resultaten van de thema’s te vinden.”

Hebben jullie tips en tricks voor andere gemeentes die een panel willen starten?

“Jazeker, de belangrijkste gaan over een goede vertegenwoordiging van de stad. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je bij de selectie ook kunt toetsen op opleidingsniveau. En ga de straat op! Blijf in gesprek met inwoners om te horen hoe zij denken over de gemeentelijke plannen in je stad of dorp. Door regelmatig een paar uur de straat op te gaan, leer je al veel”.