De Lokale Energie Strategie (LES) geeft een lokale invulling aan de energietransitie. De energietransitie is niet alleen een technisch en een financieel vraagstuk, maar vooral ook een sociaalmaatschappelijke opgave. 
Bij grote en langdurige trajecten zoals de energietransitie is er behoefte aan duidelijkheid. 
Inwoners en ondernemers willen weten waar ze aan toe zijn. Daarom is er in de LES integraal naar de opgave gekeken en duidelijke keuzes en routekaarten gemaakt. 

Jaartal

2024

Gemeente

Met de LES geeft de gemeente Baarn inzicht en houvast aan inwoners, ondernemers en raadsleden bij de uitvoering van de opgave.

Succesvol

De energietransitie is complex en groot. Daarom wordt van de gemeente duidelijkheid gevraagd. Ook voor de gemeente zelf, om de inzet te bepalen, is duidelijkheid essentieel. Het is moeilijk om die duidelijkheid te geven, omdat het werkveld volop in ontwikkeling is – denk aan technologische innovatie, de politieke werkelijkheid, technische beperkingen (netcongestie) en maatschappelijk draagvlak. In de LES is er op integrale wijze naar de energietransitie als opgave gekeken en in kaart gebracht welke keuzes gemaakt moesten worden. Zo is er met de LES helderheid gecreëerd voor inwoners, ondernemers, raadsleden en andere belanghebbenden.

Waardevol

In Baarn zijn ze actief bezig om op een andere wijze woningen te verwarmen, elektriciteit op te wekken en ervoor te zorgen dat bedrijven voldoende energie hebben. Deze acties worden ondernomen met het oog op het klimaat en eigen welzijn. Het doel van de LES is om geleidelijk minder gebruik te maken van fossiele brandstoffen, zodat klimaatverandering tegengegaan wordt. Raadsleden zijn heel tevreden met de LES en geven aan dit een prettig, goed leesbaar document te vinden. Inwoners zijn met name content over de routekaarten die in de LES zijn opgenomen. De routekaarten bieden inwoners duidelijkheid over wanneer hun wijk van het gas zal afgaan.

Herbruikbaar

De gemeente Baarn loopt met de LES voor op andere gemeenten. Er zijn bijna geen andere gemeenten die op deze manier de opgave voor de energietransitie integraal in beeld hebben gebracht, anders dan gemeenten die veel groter zijn. Het is een nuttig en goed leesbaar document. Moeilijke begrippen staan uitgeschreven in een begrippenlijst. De opzet van de LES is voor andere gemeenten te kopiëren en biedt de mogelijkheid ook integraal naar de opgave te kijken. Er is nu al veel aandacht en interesse bij andere gemeenten voor de LES van Baarn.

Winnen

De casus is succesvol, waardevol en herbruikbaar. In de praktijk merken medewerkers en stakeholders van de gemeente Baarn nu al de winst van de LES. Het document biedt duidelijkheid en is een kapstok voor toekomstig klimaatbeleid, zoals nu bijvoorbeeld de isolatieaanpak. De LES zorgt voor tijdswinst en een prettig werkklimaat.
Bijkomend voordeel is dat door dit document bijgedragen kan worden aan het halen van de klimaatdoelen. De gemeente Baarn deelt graag haar ervaringen met de opzet van de LES en staat open voor vragen.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.