Sorteren
Met de publiciteitscampagne “Guusje” wordt zichtbaar gemaakt, waar mensen met een beperking zoal mee te maken krijgen, bijvoorbeeld slechte toegankelijkheid, onduidelijke informatievoorziening en gebrek aan een prikkelarme omgeving.
Van prikkelvrij winkelen, voldoende wc’s voor gehandicapten tot schrijftolken. Om de inwoners bewust te maken dat mensen met een beperking moeten kunnen meedoen in de samenleving, heeft de gemeente Almere samen met suggesties uit de werkgroep ViP (VN-verdrag in de...
Dakloosheid onder jongeren is een complex probleem. Dit betekent dat een meerjarige aanpak nodig is, met een scala van maatregelen op het gebied van preventie, begeleiding en wonen, deels in het systeem en deels in de uitvoering.
De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de visie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied.
Almere onderzoekt hoe je als professional goed kunt aansluiten bij een cliënt.
Het Waterplan 2017-2022 is een trendbreuk in het stedelijk waterbeleid voor Almere. Voor het eerst hebben gemeente en waterschap, met talrijke betrokkenen,een samenhangende visie op alle wateraspecten opgesteld, 'van riool tot recreatie'.
Doel van de werklijn Warmte is het besparen op het fossiele energieverbruik voor ruimteverwarming en warmtapwater alsook het maximaliseren van de inzet op duurzame en/of hernieuwbare warmtebronnen, zowel in de stadsdelen met een warmtenet als in stadsdelen met een gasnetwerk...
De samenwerking met Almere City Marketing (ACM) wordt geïntensiveerd om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden om met evenementen de beeldvorming, identiteit en zichtbaarheid van Almere te vergroten.
Voedselvoorziening is een van de belangrijkste thema's van onze tijd. Hoe zorgen we dat er voor inwoners voldoende voedsel is, dat zij gezond leven, minder voedsel verspillen en beter kunnen omgaan met afval?
Beheerorganisaties hebben de investeringsmiddelen en de kennis om deze vraagstukken op te lossen. Maar dan moeten ze wel meer het initiatief durven nemen in stedelijke vernieuwingsprocessen, meer integraal en strategisch handelen en meer het podium pakken. Daarover gaat de publicatie...