Wat doet het Bestuurlijk netwerk J42?

Sterke jeugdregio’s die samen de beste zorg voor jeugdigen realiseren, hieraan wil het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42) bijdragen.

De praktijk leert namelijk dat ook in een decentraal stelsel (boven)regionale samenwerking van cruciaal belang is om te komen tot duurzame jeugdhulp. Het bestuurlijk netwerk faciliteert bestuurlijke uitwisseling en samenwerking tussen jeugdregio’s. Daarmee is het complementair aan het ambtelijk netwerk J42.

Waarom een Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42)?

 • Gemeenten hebben de ambitie en de verantwoordelijkheid om de zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat, dichtbij en rond het gezin te organiseren. Om deze ambitie te realiseren, is goede, duurzame jeugdhulp onontbeerlijk.  
 • Voor duurzame jeugdhulp is, zo leert de praktijk, slimme (boven)regionale samenwerking vereist. De optelsom van lokale en regionale keuzes leidt namelijk niet per definitie tot optimale jeugdhulp. Op ambtelijk niveau wordt de samenwerking al gezocht in de J42, een ambtelijk netwerk van de 42 jeugdregio’s waarin actief kennis wordt gedeeld. Sommige vraagstukken vereisen echter bestuurskracht. Daarom heeft de VNG het initiatief genomen een bestuurlijk netwerk op te richten.
 • Het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42) biedt u als bestuurder een platform om kennis en ervaringen te delen tussen jeugdregio’s. Omdat het delen van kennis en ervaring en het actief opzoeken van de samenwerking tussen regio’s leidt tot betere jeugdhulp.

Neemt het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42) ook besluiten?

Het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42) heeft geen besluitvormend karakter. De strategie op jeugdthema’s - als het gaat om landelijke afspraken - wordt bepaald in de subcommissie Jeugd en het VNG-bestuur. In het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42) gaat het om uitwisseling van onderwerpen met een regionaal, bovenregionaal en landelijk karakter. De uitvoering gebeurt decentraal met regionale en gemeentelijke besluitvorming.

Wie maakt deel uit van het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42)? 

Elke jeugdregio heeft één bestuurlijk trekker. Dat kan de coördinerende wethouder van de regio zijn, maar dat hoeft niet. Alle bestuurlijk trekkers van de jeugdregio’s vormen samen het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42). Wie vormen de bestuurlijk trekkers van de BJ42? Bekijk het overzicht. Bekijk ook de kaart van de jeugdregio's

Hoe vaak vergadert het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42)?

Het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42) heeft eens in het kwartaal een bijeenkomst. Een overzicht van de aankomende bijeenkomsten vindt u op deze pagina

Waarom wilt u deel uitmaken van het Bestuurlijk netwerk J42?

 • Het is een goed platform om ervaringen te delen en te leren van elkaar
 • U neemt deel aan discussiemomenten met prominente sprekers
 • U krijgt inzicht in de meest actuele ontwikkelingen in de jeugdhulp
 • Het biedt een goede kans voor uitbreiding van het eigen netwerk

Welke thema’s staan centraal in het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42)?

De thema’s die de betrokken wethouders als relevant en actueel beschouwen. Belangrijke thema’s zijn in ieder geval:

 • Zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp
  Het zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp is in beweging, maar niet in het voordeel van kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Voor bovenregionaal werkende instellingen is het moeilijk om zich te verhouden tot de schaal van gemeenten. Ze hebben moeite om goed aan te sluiten bij de uiteenlopende lokale wensen. Aanbieders overwegen daarom vaker te stoppen met aanbieden van jeugdhulp of te fuseren met een andere, vaak grotere aanbieder. Dit gaat ten koste van landelijke spreiding van aanbod. Hierdoor bestaat het risico dat passende hulp voor kinderen en jongeren op termijn niet langer (dicht bij huis) beschikbaar is. Meer informatie
 • Administratieve lastenverlichting 
  Hoewel de bedoeling van de Jeugdwet is om zorg voor gezinnen integraal en met minder bureaucratie te regelen, blijken de administratieve lasten in de praktijk een knelpunt. Instellingen hebben te maken met een groot aantal opdrachtgevers, vaak met eigen administratieve eisen. Dit leidt tot verhoogde administratieve lasten. Meer informatie
 • Gecertificeerde instellingen 
  Gecertificeerde instellingen (GI’s) zijn instellingen die van overheidswege gecertificeerd zijn om kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen in het kader van de jeugdreclassering te mogen uitvoeren. In een aantal regio's is er een flinke terugloop van ondertoezichtstellingen (OTS), waardoor de omzet van een aantal GI’s daalt. Dit betekent dat er regio's zijn waar geen GI meer is. dit is een zorgelijke kwestie waarin gemeenten de regie willen nemen. Meer informatie