Pleegzorg

Introductie

Pleegzorg valt onder de Jeugdwet en dus een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Volgens de Jeugdwet moeten kinderen bij uithuisplaatsing in principe in een gezinssetting worden opgenomen. Pleegzorg is daarom een belangrijke vorm van jeugdhulp voor gemeenten.

Gemeenten kunnen pleegzorg inzetten bij een uithuisplaatsing, maar ook preventief om te zorgen dat kinderen uiteindelijk weer thuis kunnen wonen. Hier vindt u informatie, praktische tips en innovatieve wijzen waarop u deze bijzondere vorm van jeugdhulp kunt inzetten (zie ook: portal 16-27)


Jeugdwet wordt gewijzigd

Het ministerie van VWS bereidt een wetswijziging voor, waardoor ook in de Jeugdwet komt te staan dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt aangeboden.


Pleegzorg standaard tot 21 jaar - per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 wordt een bestuurlijke afspraak tussen de VNG, Jeugdzorg Nederland en het Rijk (VWS) van kracht die regelt dat pleegzorg voortaan standaard tot 21 jaar ingezet zal worden, tenzij het pleegkind heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg.

Hoe wordt de nieuwe afspraak toegepast in de praktijk? Hiervoor zijn verschillende scenario's uitgewerkt.


Actieplan Zorg voor de Jeugd

Minister Hugo de Jonge en de VNG hebben pleegzorg opgenomen in het Actieplan Zorg voor de Jeugd.


Verlengde pleegzorg

Ook na hun 18e verjaardag hebben sommige pleegkinderen behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Ze kunnen tot hun 23e jaar een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Deze is altijd vrijwillig. De gemeente beslist over voortgezette jeugdhulp. De pleegzorgbegeleider en/of (gezins)voogd kunnen hierbij helpen. Zolang er sprake is van voortgezette hulp voor een pleegkind, zorgt de pleegzorgorganisatie voor begeleiding van pleegouders en jongere en een pleegvergoeding voor de pleegouders. De VNG staat positief tegenover het voorstel. We gaan in overleg met VWS over de uitwerking van dit plan en welke financiële consequenties hieraan verbonden zijn.


Gemeentelijke werkgroep pleegzorg

De gemeentelijke Werkgroep pleegzorg kwam op 12 december 2017 bijeen. Daar informeerde men elkaar over de actieve doorontwikkeling van pleegzorg in Zuid-Oost Brabant. Regio Noord-Veluwe en ’s Hertogenbosch hanteren standaard verlengde pleegzorg tot maximaal 23 jaar. Regio Haaglanden heeft een ontwikkelagenda Pleegzorg. Via de handreiking 'Jeugdhulp in gezinsvormen' inventariseerde de werkgroep goede ideeën om pleegzorg op meer plekken op gang te brengen. 


Programma Versterken pleegouders

Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen werken samen in het programma 'Versterken van de kracht van pleegouders', dat loopt tot juni 2019. Het doel is het bijleren en verdere ontwikkeling vanzelfsprekend onderdeel te maken van het pleegouderschap.

  • Meer informatie
  • Wie wil bijdragen kan mailen naar: marrieloe.teraaij@jeugdzorgnederland.nl

Gezamenlijke inzet nodig

Het aantal nieuwe pleeggezinnen in Nederland daalde in 2016 met 15 procent in vergelijking met 2015. Pleegzorg Nederland maakt zich zorgen over een dreigend tekort. Pleegzorg Nederland roept gemeenten op om gezamenlijk nog meer in te zetten op werving van nieuwe pleegouders.


Handreiking: Jeugdhulp in gezinsvormen

De Jeugdwet geeft gemeenten de opdracht te zorgen dat kinderen ‘zo thuis mogelijk kunnen opgroeien’. Dat kan met jeugdhulp in gezinsvormen. Om gemeenten daarbij te helpen is er nu een handreiking en denkkader, waarmee beleidsmedewerkers jeugdhulp in gezinsvormen in gemeentelijk beleid kunt vertalen. Om gemeenten te helpen met jeugdhulp in gezinsvormen in beleid te vertalen is eind 2016 een traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ gestart. Het traject maakt ondedeel uit van het Actieplan Pleegzorg dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS wordt opgesteld.


Pleegvergoeding

Handreiking Pleegvergoeding 

Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Deze nieuwe handreiking helpt gemeenten bij het maken van de beleidskeuzes die hiervoor nodig zijn. 


Financiële stromen voor pleegouders

Pleegkinderen hebben een bijzondere positie in diverse financiële regelingen. Dit heeft ook gevolgen voor hun pleegouders. Deze factsheet geeft pleegouders en gemeenten inzicht in de belangrijkste financiële regelingen, zoals deze gelden na inwerkingtreding van de Jeugdwet. Daarbij gaat deze factsheet ook in op de eventuele samenloop met andere financiële regelingen. 


Richtlijn (vrijwillig kader) | Veldnorm (gedwongen kader) 

Als oplossing voor gezins- en opvoedproblemen kan de gemeente in het vrijwillig kader een pleegzorgplaatsing aanwijzen. In overleg tussen VNG en Jeugdzorg Nederland is hiervoor een richtlijn opgesteld, die aangepast is aan de actuele wetgeving. Voor het gedwongen kader is de veldnorm beschikbaar.


Inkoophandreiking Pleegzorg


Omvang jeugdbudget voogdijkosten 

Het grootste deel van het jeugdhulpbudget wordt verdeeld over gemeenten op basis van een objectief verdeelmodel. Voor jeugdigen met een voogdijmaatregel óf van 18 jaar en ouder wordt het budget verdeeld op basis van het zorggebruik in eerdere jaren. In onderstaand bericht leest u hier meer over.


Collectieve zorgverzekering

Voor de collectieve zorgverzekering van voogdijpupillen heeft Jeugdzorg Nederland het contract met VGZ verlengd voor 2017. Gemeenten kunnen in 2017 kiezen of zij de verzekering voor jeugdigen met een voogdijmaatregel op deze wijze blijven financieren.

  • De collectieve aanvullende ziektekostenverzekering geldt zowel voor kinderen die onder voogdij staan van een Gecertificeerde Instelling (GI), als voor kinderen die onder toezicht staan van een GI en uit huis geplaatst zijn.
  • Individuele GI's hebben de kosten versleuteld met gemeenten in het tarief bij de inkoop. De GI's zijn ook de partij die de kinderen bij zorgverzekeraar VGZ aandragen om verzekerd te worden. 

Factsheet Jeugdhulpbudget


Opvoedingsbesluit

De plaatsing van een kind in een pleeggezin heeft in eerste instantie een tijdelijk karakter. Hulpverleners onderzoeken of het pleegkind terug kan naar huis, naar een ander pleeggezin moet of dat de plaatsing een permanent karakter krijgt. Het besluit hierover heet een opvoedingsbesluit. Het nemen van een opvoedingsbesluit is een ingewikkeld proces waar vele factoren invloed op hebben. 


Handreiking Samenwerkingsafspraken Jeugdbescherming-Pleegzorgaanbieder

Jeugdzorg Nederland heeft deze handreiking ontwikkeld over de samenwerking tussen jeugdbescherming en pleegzorgaanbieders. Maar de publicatie is ook goed te gebruiken als inspiratiebron voor gemeenten om hun samenwerking met de pleegzorgaanbieder (verder) vorm te geven.


Tegemoetkomingen pleegzorg gezinnen net over de grens

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt Kamervragen over tegemoetkomingen pleegzorg voor gezinnen net over de grens. Kamerbrieven


Handreikingen, factsheets en websites


Complimentenfilm

Vorig jaar hield de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen een complimentenactie voor pleegouders. Hierbij werden zij verrast door hun pleegkinderen met een zelfgemaakt kunstwerk. De kinderen werden geholpen door de wethouder Jeugd van hun gemeente.


Meer informatie

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K