Gezinshuizen

De Jeugdwet schrijft voor dat jongeren die niet thuis kunnen opgroeien in principe opgevangen moeten worden in een gezinsverband. Voor jongeren die intensievere zorg nodig hebben, zijn er gezinshuizen.

Sommige jeugdigen passen namelijk niet in een gezinsstructuur, bijvoorbeeld door ernstige hechtingsproblematiek of omdat ze een bepaalde behandeling nodig hebben.

Handreiking

In deze handreiking leest u nuttige informatie over de gezinsvorm: gezinshuizen.

  • ​U krijgt een beknopte beschrijving van de belangrijkste punten met relevante bronnen voor meer informatie.
  • Om u een beeld te geven van om welke kinderen het nu eigenlijk gaat, wordt de feitelijke informatie afgewisseld met de verhalen van Sagar, Pauline en Nathalie, drie kinderen uit verschillende gezinshuizen.

Deze handreiking van VWS, VenJ en VNG kwam tot stand  in samenwerking met Present 24x7, Gezinshuis.com, Alliantie kind in gezin, Nederlands Jeugdinstituut Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Andere publicaties en website

Business Case Gezinshuizen

Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis heeft meerwaarde. De maatschappelijke 'Business Case Gezinshuizen' toont dat aan. Deze case is een kosten-batenanalyse.

Kwaliteitskader Gezinshuizen

Voor beter zicht op de kwaliteit van jeugdhulp van gezinshuizen is een Kwaliteitskader Gezinshuizen nodig. Dat concludeert de Inspectie Jeugdzorg na toezicht bij tien gezinshuizen. Ze vraagt het werkveld dit kader op te stellen. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) bespreekt dit met sector en gemeenten.

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K