Programma Zorg voor Jeugd

'Transitie geslaagd, nu transformatie!'

Vóór de invoering van de Jeugdwet waren erg veel bestuurslagen betrokken bij de uitvoering van de jeugdzorg. Het geld kwam uit allerlei potjes en de zorg was versnipperd. Het was echt nodig om die zorg dichter bij huis, dichter bij jongeren te organiseren. De transitie is geslaagd, nu is het tijd voor transformatie. Daarbij kunnen we de Evaluatie van de Jeugdwet goed gebruiken. De uitkomsten van die evaluatie willen wij -ministeries van VWS en JenV, en de VNG- nu bespreken in ‘ronde tafels’: met cliënten, gemeenten, jeugdsector en andere maatschappelijke organisaties. De inbreng vanuit de gesprekken en de reacties van organisaties waren input voor het Programma Zorg voor Jeugd

Transformatieplannen

Alle 42 jeugdregio's hebben een transformatieplan gemaakt aan de hand van deze zes verschillende actielijnen uit het programma 'Zorg voor de Jeugd'. Hiermee hebben alle regio's een bijdrage uit het Transformatiefonds toegekend gekregen. 

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

Het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd is per 1 januari 2019 van start gegaan om ervoor te zorgen dat we in Nederland beter worden in het bieden van passende hulp aan die kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben. Het ondersteuningsteam is er voor jeugdregio’s (zowel gemeenten als aanbieders), professionals en cliëntenorganisaties.

Evaluatie Jeugdwet

De tussenevaluatie van de Jeugdwet laat zien dat de veranderingen sinds de invoering van de wet vooral te maken hebben met transitie. De gewenste transformatie, gericht op realisatie van de doelen van de wet, moet nog echt vorm krijgen. De evaluatie werd op 30 januari 2018 aangeboden aan de ministeries van VWS, JenV en de VNG.