Administratieve lastenvermindering (beleid)

Introductie

Hoewel de bedoeling van de Jeugdwet is om zorg voor gezinnen minder bureaucratisch te regelen, blijken de administratieve lasten een knelpunt. Instellingen hebben te maken met een groot aantal opdrachtgevers, vaak met eigen administratieve eisen. Dit leidt tot verhoogde administratieve lasten. Gemeenten en zorgaanbieders werken samen hard aan het verminderen van de administratieve lasten in het sociaal domein.

Wethouder Eerenberg wil af van bureaucratie j-ggz

Wethouder Eerenberg (Enschede en lid VNG-subcommissie Jeugd) wil af van de bureaucratie bij gemeenten rond de jeugd-ggz. Sinds de decentralisatie van de zorg in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-ggz. Veel gemeenten zijn sindsdien echter tijd kwijt aan onnodig papierwerk en bureaucratie. Hij ziet dat de zorg in gemeenten verschillend wordt georganiseerd.

'Dat was de bedoeling van decentralisatie. In Enschede gaat het anders dan in een kleine gemeente. Ik vind de decentralisatie nog steeds een ontzettend goed idee. Gemeenten zijn veel beter in staat om kinderen goed te ondersteunen.'

Wetsvoorstel terugdringen uitvoeringslasten

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) signaleert dat alle gemeenten technisch aangesloten zijn op het ISD-programma, maar dat ze het nog niet allemaal gebruiken. De staatssecretaris wil dat de i-SD standaarden wettelijk verplicht worden. Hij komt met een wetsvoorstel voor codificering van standaardregels (opnemen in een wettekst), om zo de standaarden sneller ingevoerd te krijgen.

Voortgangsrapportage

In juli 2017 kwam er een stand van zaken van de 42 jeugdregio's. Deze rapportage laat zien in hoeverre gemeenten de standaarden en voorzieningen consistent toepassen, en dus de administratieve lasten beperken. Het beeld in juli is positief. De volgende peiling is in december 2017.

Voortraject

GGZ-Nederland, VNG
Er zijn nog teveel administratieve lasten, het geld kan beter naar de zorg gaan, volgens het rapport van GGZ Nederland. Door standaardisatie en vereenvoudiging is nog veel te winnen. De VNG werkt via het programma i-SociaalDomein (i-SD) mee aan standaarden en de invoering daarvan bij gemeenten en zorgaanbieders. VNG en GGZ-Nederland (en nog vijf andere zorgkoepels) werken goed samen in het programma i-Sociaal Domein.

Het rapport van GGZ Nederland legt veel nadruk op standaardisatie van de administratie. De VNG vindt dat het uiteindelijke doel moet zijn: vereenvoudiging van de administratie én vernieuwing van de GGZ. Door teveel te focussen op standaardisatie lopen we het risico innovatie en nieuwe manieren van werken uit het oog te verliezen. Vernieuwing is de grote kans van de decentralisaties. We roepen de GGZ-sector op om, samen met gemeenten, mee te blijven denken en werken aan een nieuwe ggz. We zien dat de sector zelf die vernieuwing zoekt en juichen dat toe.

Rijk/Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft veel aandacht voor de toegenomen administratieve lasten. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) wil niet alleen minder administratieve lasten in de jeugdhulp, maar ook in andere zorgsectoren. Hij constateert dat het een oud probleem is, waarbij de decentralisaties ook zo hun effecten hebben.

VNG-subcommissie Jeugd
Ook de VNG subcommissie Jeugd wil reductie van de administratieve lasten in de regio's. De commissie deed een oproep aan de jeugdregio’s om actief werk te maken van vermindering van de bureaucratie. Gemeenten vinden het belangrijk om zelf aan te geven hoe zij de lasten gaan verlichten. Daartoe ondertekenden zij allen een intentieverklaring. De VNG subcommissie Jeugd checkt - met hulp van het programma i-Sociaal domein - waar gemeenten tegenaan lopen bij het invoeren van de standaarden. Bij een inventarisatie bleken de meeste jeugdregio's de standaarden al  te hanteren.

VNG-standpunt 

Zorgaanbieders schetsen het beeld dat de administratieve lasten in de jeugdhulp zijn toegenomen door de decentralisatie. De VNG herkent dit beeld. Tegelijk is er ook een omgekeerde tendens. In deze factsheet gaat de VNG op dit thema in.

Meer informatie

Vanaf 2016 werken gemeenten en aanbieders samen aan vermindering van administratieve lasten in het sociaal domein. Het programma ontwikkelt landelijke standaarden en voorzieningen, ondersteunt de implementatie in het veld en betrekt bestuurders bij de doelstellingen. Het programma i-Sociaal Domein ondersteunt gemeenten en aanbieders bij het digitaal inrichten van hun administratie en ontwikkelde hiervoor standaarden, die de administratieve lasten beperken.

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K