Een aantal spoedvoorzieningen en wetswijzigingen van het wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19 is relevant voor de invordering van gemeentelijke belastingen.
Per 1 juli 2020 wijzigt artikel 19 van de Invorderingswet 1990. De dwanginvordering van belastingschulden onder een derde wordt eenvoudiger.
Er zijn nieuwe normbedragen vastgesteld voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van de belastingen van gemeenten en waterschappen. Aan de hand van deze normen kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.
De VNG heeft alle modelverordeningen gemeentelijke belastingen aangepast. Daarnaast hebben we een aantal modelregelingen, de modelbesluiten voor toedeling van belasting- en WOZ-bevoegdheden en het convenant gegevensverstrekking voor heffing rioolheffing gewijzigd. Ook de meeste toelichtingen zijn gewijzigd.
De bijstandsnormen zijn per 1 januari gewijzigd. Als gevolg hiervan veranderen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.
Vanaf 1 januari 2020 verstrekt UWV informatie over vorderingen op uitkeringen op grond van artikel 19 Invorderingswet 1990 op een andere manier dan tot nu toe gebruikelijk is. Dit komt doordat UWV een ander betaalsysteem gaat gebruiken.
Heeft de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gevolgen voor de belastingfuncties (heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, medewerker belastingen, belastingdeurwaarder)? In een notitie gaan we hier uitgebreid op in.
Minister Ollongren van BZK is niet van plan de vermogensnorm voor de kwijtschelding te verhogen. Dat schrijft zij in antwoord op Kamervragen van de leden Van Raak en Jasper van Dijk en in haar reactie op de motie van de Kamerleden Van der Molen en Van der Graaf.
De nieuwe normbedragen zijn vastgesteld voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van de belastingen van gemeenten en waterschappen. Aan de hand van deze normen kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.
De VNG heeft alle modelverordeningen gemeentelijke belastingen aangepast aan de ‘100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever’ (VNG, 2018). De meeste wijzigingen zijn van redactionele aard. In onze ledenbrief lichten we de aanpassingen toe.