De Wet open overheid (Woo) staat hoog op de agenda van provincies, gemeenten en waterschappen. De VNG, het IPO en de UvW roepen het rijk op door te gaan met het ingezette verandertraject en benadrukken het belang van duidelijkheid en een consistente koers om stagnatie te voorkomen.
Van donderdag 13 tot en met donderdag 20 april 2023 organiseert VNG Realisatie samen met een groot aantal gemeenten en andere overheidsorganisaties de zevende week van Grip op Informatie.
Peter de Baat (oud-burgemeester Montferland) en Bert Bouwmeester (oud-burgemeester Coevorden) zijn benoemd tot ambassadeurs Wet open overheid (Woo). Zij gaan gemeenten actief benaderen om een toelichting te geven op de betekenis van deze wet voor de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie.
Documenten die ter kennisgeving of mededeling vooralsnog fysiek ingezien mogen worden, moeten vanaf 1 juli 2023 ook digitaal ter inzage worden gelegd. Deze vereiste uit de Wet elektronische publicaties (Wep) was uitgesteld om betrokkenen de gelegenheid te geven zich hierop voor te bereiden.
De koers en aanpak van de ontwikkeling van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) wordt bijgesteld. Dat staat in de reactie van de minister van BZK op het rapport van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het programma PLOOI.
De raadpleegomgeving zoek.openraadsinformatie.nl is tijdelijk offline vanwege een nieuwe aanbesteding. Via het platform worden raadsstukken van 265 gemeenten en 6 provincies in een herbruikbaar format als open data aangeboden.
Met de inwerkingtreding van de Woo als vervanger van de Wob in mei van dit jaar, start deze maand officieel het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Maar hoe gaat dit college advies geven? Daar gaan we over in gesprek tijdens de 6e Week van Grip van 3 tot en met 10 november 2022.
Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (deels) in werking. In deze wet staat onder andere dat openbaarmaking van informatie gratis is (artikel 8.6 lid 1 Woo).
De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei gedeeltelijk in werking. In een brief informeren BZK, VNG, UvW en IPO overheden over de implementatie. Bestuursorganen kunnen Woo-documenten actief openbaar maken op de eigen website, hangende de ontwikkeling van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI).
De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende coalitievorming gaat veelal gepaard met omvangrijke informatiestromen. Gemeenten krijgen regelmatig Wob-verzoeken om documenten over de organisatie van deze verkiezingen dan wel over de fase van de (in)formatie openbaar te maken.