Gemeentelijke informatie op orde brengen, beheren, op zorgvuldige wijze openbaar maken en eventueel (online) publiceren. Dit zijn uitdagingen voor gemeenten. In de ledenbrief informeren wij u over nieuwe handreikingen, beleidsontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving m.b.t. de Archiefwet.
VNG Realisatie ontwikkelt programma’s die gemeenten ondersteunen bij de invoering van de Wet open overheid (Woo). Om ervaring op te doen, organiseert VNG Realisatie zes proeftuinen. Per proeftuin kunnen vijf tot tien gemeenten deelnemen die hierbij voorop willen lopen en de koers mede willen bepalen.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 maart de uitspraak gedaan dat SMS- en Whatsapp-berichten onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen, als het om zakelijke berichten gaat. Dit geldt voor berichten op zakelijke en privé telefoons.
Begin januari hebben de initiatiefnemers een gewijzigde versie van de Wet open overheid ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel beteft aanpassingen van hun initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo). In een ledenbrief gaan we in detail in op de voorgestelde aanpassingen.
De VNG ziet positieve veranderingen in het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo). De indieners hebben in de wijzigingswet rekening gehouden met de belangrijkste kritiekpunten van gemeenten over de uitvoerbaarheid en de kosten.
Heeft uw gemeente interesse in het online beschikbaar maken van informatie die op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) openbaar is gemaakt? Doe dan mee met Open Wob, een actiepunt binnen het nieuwe Actieplan Open Overheid.
Ontwikkel een actieplan voor de overheden om ‘high value’ informatiecategorieën met voorrang actief openbaar te maken. Dat is één van de aanbevelingen van het haalbaarheidsonderzoek naar de ontsluiting van overheidsinformatie Actief openbaar.
Na de invoering van de anti-misbruikwet is de uitvoeringslast van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) bij gemeenten flink afgenomen. Het aantal verzoeken op basis van de Who is beperkt: minder dan een per jaar per gemeente. Dat staat in het quick scan uitgevoerd door VNG Realisatie.
VNG en KING voeren in opdracht van BZK een onderzoek uit naar de uitvoeringskosten van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Gemeentesecretarissen hebben 6 november per e-mail een verzoek van de VNG ontvangen om de enquête in te vullen.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft ons via een brief geïnformeerd over hoe om te gaan met het openbaar maken van besluitenlijsten, (ingekomen) raadsstukken en collegestukken, aanvragen, bezwaarschriften en beslissingen op bezwaar waarin persoonsgegevens van burgers zijn opgenomen.