Om de actieve openbaarmaking volgens de Wet open overheid (Woo) te ondersteunen komt er een verwijsindex: de ‘Woo-index’, en een zoekfunctie op overheid.nl.

De Woo-index verwijst naar documenten die door gemeenten raadpleegbaar worden gemaakt. De zoekfunctie moet deze documenten centraal doorzoekbaar maken voor de burger. Gemeenten kunnen hun internetlocaties registreren vanaf 19 juni. Dat staat in de brief van 13 juni over dit onderwerp die BZK naar bestuursorganen heeft gestuurd.  

De opzet van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI), het platform waar gemeenten de in de Woo voorgeschreven informatiecategorieën actief openbaar zouden maken, was te complex. Op advies van het Adviescollege ICT-toetsing (ACIct) besloot de minister van BZK om als eerste stap een eenvoudige verwijsindex te realiseren.  

Aansluiting Woo-index 

De Woo-index verwijst naar de publicatielocaties van gemeenten en intergemeentelijke organisaties. Om aansluiting te vinden op de index dient de gemeente over een eigen publicatieplatform te beschikken. De aansluiting verloopt via het Register van Overheidsorganisaties (ROO). In de redactieomgeving van het ROO kunnen de internetlocaties (URL’s) waar de documenten publiek toegankelijk zijn worden geregistreerd. In het najaar 2023 wordt de zoekfunctie toegevoegd aan de Woo-index.  

Uitvoeringstoets 

Gemeenten ontvangen ter compensatie van de meerkosten voor de uitvoering van de Woo een bedrag oplopend tot € 164 miljoen via het gemeentefonds. U bent hierover geïnformeerd in het kader van de meicirculaire 2021. De VNG zal de eventueel aanvullende impact van de Woo-index en zoekfunctie de komende tijd in kaart brengen.  

Ondersteuning vanuit VNG 

Op 29 augustus organiseert het programma Grip op Informatie een webinar over het stap voor stap invoeren van het ROO met Woo informatie uit de informatiecategorieën. Meld u hier aan.

Om met de zoekfunctie van de Woo-index vindbaar en doorzoekbaar te zijn moet de publicatielocatie aan bepaalde eisen voldoen. Niet alle gemeenten hebben een geschikt platform om te publiceren. Vanuit het programma Grip op informatie wordt een aanpak ontwikkeld om gemeenten bij het voldoen aan deze eisen te ondersteunen. Via vng.nl volgt voor het zomerreces meer informatie hierover.

Meer informatie 

Brief BZK Actieve openbaarmaking overheidsinformatie: Woo-index (pdf, 212 kB)