Gemeenten kunnen ook voor het jaar 2023 weer budget aanvragen voor de uitvoering van hun preventieakkoord/-aanpak. Een aantal gemeenten heeft al een aanvraag gedaan, maar er zijn meer gemeenten die het budget nog niet hebben aangevraagd. NB: de deadline voor het aanvragen van deze subsidie is 8 november 2022.
Vanuit de aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' is voor het jaar 2022 aanvullend budget beschikbaar voor gemeenten om het thema mentale gezondheid mee te nemen en/of verder uit te werken in hun lokaal gezondheidsbeleid door middel van de lokale preventieakkoorden of -aanpakken.
VWS gaat een aantal uitkeringen bedoeld voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis bundelen in één specifieke uitkering (SPUK). Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen hebben gemeenten hier per brief over geïnformeerd.
De Regeling Sportakkoord en Leefstijlinterventies 2020-2022 voor gemeenten is gewijzigd. De aanpassing in de regeling betekent dat gemeenten hun uitvoeringsbudget (dat eerder is aangevraagd en toegekend) nu ook kunnen inzetten om speeltuinen toegankelijk te maken.
Sinds 2019 is een beweging op gang gekomen van gemeenten en lokale partijen om werk te maken van een gezonde samenleving. In ongeveer 300 gemeenten kwam een preventieakkoord tot stand. In opdracht van het ministerie van VWS en de VNG heeft het RIVM een lerende evaluatie opgestart met 6 preventieakkoorden.
Op 7 april, Wereldgezondheidsdag, gaf AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie (APGG) samen met de VNG en het Trimbos-instituut een webinar met tips om alcoholpreventie na de gemeenteraadsverkiezingen te borgen in lokaal beleid. In lokale preventieakkoorden is alcohol een veel gekozen thema.
De Initiatiefgroep van het Preventieakkoord heeft een handreiking opgesteld voor de onderhandelaars van coalitieakkoorden. De handreiking geeft een uitgebreid overzicht van allerlei initiatieven waarmee een gemeente een stevige impuls kan geven aan gezondheidsbevordering.
De VNG steunt de ambitie van het kabinet gericht op versterking van preventie, publieke gezondheid en een steviger inzet op een gezonde leefstijl. Maar mensen positief gezonder laten leven en een veerkrachtiger samenleving realiseren gaat niet vanzelf.
De regeling voor het uitvoeringsbudget van lokale Preventieakkoorden wordt (op verzoek van de VNG) op 1 punt aangepast. Gemeenten kunnen binnenkort een verzoek doen om het uitvoeringsbudget maximaal 1 kalenderjaar door te schuiven.