Vanuit de aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' is voor het jaar 2022 aanvullend budget beschikbaar voor gemeenten om het thema mentale gezondheid mee te nemen en/of verder uit te werken in hun lokaal gezondheidsbeleid door middel van de lokale preventieakkoorden of -aanpakken. 

De extra middelen zijn alleen beschikbaar voor gemeenten die het uitvoeringsbudget 2022 hebben aangevraagd. De gemeente ontvangt binnen nu en volgend week van het ministerie van VWS een nieuwe beschikking. Het aanvullende bedrag wordt volgende week naar de gemeente over gemaakt. De regeling tot wijziging van de van de specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken is op 30 september gepubliceerd in de Staatscourant (zie de link onderaan dit bericht). 

Bestedingsmogelijkheden van het aanvullend budget

Met het aanvullend budget kan de gemeente:

  • Een volgende stap zetten in de verdere uitwerking van het lokaal gezondheidsbeleid op mentale gezondheid, bijvoorbeeld door het uitbreiden van het huidig lokaal preventieakkoord met het thema mentale gezondheid of het verder concretiseren van het thema in het preventieakkoord. Gemeenten kunnen zich ook richten op het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis over mentale gezondheid binnen de lopende lokale preventieakkoorden met als doel dit binnen de lopende afspraken in te bedden.
    Het ondersteuningsprogramma van de VNG kan de gemeenten hierbij helpen. Hierin is ook de samenwerking met andere landelijke ondersteuningsprogramma's (zoals JOGG, Gezond In De Stad en de lokale sportakkoorden) en partners (zoals Pharos, GGD GHOR Nederland en Vereniging Sport en Gemeenten) geïntegreerd. Ter inspiratie worden ook 'good practices' gedeeld via de website van de VNG.
  • De activiteiten in 2022 uitvoeren en/of de activiteiten voor het jaar 2023 voorbereiden, zoals geformuleerd in het lokaal preventieakkoord of het lokaal gezondheidsbeleid op mentale gezondheid. Bijvoorbeeld het opzetten van inloophuizen, inzetten van communicatiemiddelen, organiseren van sessies met het veld en bijeenkomsten gericht op studentenwelzijn.

Meer informatie

In de VNG-handreiking hieronder vindt u meer informatie over het kiezen van interventies en voorbeelden uit de praktijk. We gaan ook in op de rol van sporten en bewegen bij mentale gezondheid.