De komende maanden wordt er gewerkt aan een nieuwe model Verordening leerlingenvervoer. U kunt hieraan meewerken door een vragenlijst in te vullen.
Hoe zit het met het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) van de leerling bij de aanvraag om een tegemoetkoming in de kosten van leerlingenvervoer? En mag het BSN in de beschikking worden gebruikt?
De bedragen leerlingenvervoer voor 2019-2020 zijn bekend. Het gaat om de bedragen die zijn genoemd in de Modelverordening leerlingenvervoer, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage.
Binnen dit vervoersnetwerk gaan de verschillende vervoersbedrijven de komende jaren steeds intensiever samenwerken
De monitor Leerlingenvervoer in Nederland, vervolgmeting 2017 is beschikbaar. De rapportage geeft inzicht in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de regeling leerlingenvervoer én de bijbehorende kosten. Het is de derde en laatste meting, na die van 2015 en 2013.
Onder het nieuwe vervoersnetwerk valt het wmo-vervoer, leerlingenvervoer, participatiewetvervoer, de hubtaxi, de buurtbus en het lokaal vervoer in de 35 gemeenten in de provincies. Een goede afstemming tussen deze vervoersvormen en het reguliere openbaar vervoer staat centraal.
Een koplopergroep in het doelgroepenvervoer gaat zich inzetten om de uitstoot van CO2 terug te brengen tot nul. Het ministerie van I en W wil met gemeenten (opdrachtgevers) hierover een bestuursakkoord sluiten. De VNG zoekt gemeenten die mee willen denken.
De bedragen leerlingenvervoer voor 2018-2019 zijn bekend. Het gaat om de bedragen die zijn genoemd in de Modelverordening leerlingenvervoer, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage.
In verscheidene gemeenten waren na de zomer problemen met het leerlingenvervoer. Er waren nieuwe contracten gesloten, en de communicatie verliep niet altijd goed. Iederin, het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, stuurde daarover een brief naar de Tweede Kamer.
De Autoriteit Persoonsgegevens stuurde de VNG een brief vanwege publicatie van persoonsgegevens van kinderen met een zorgvraag of beperkingen bij de aanbesteding van leerlingenvervoer op de aanbestedingswebsite TenderNed. Wij adviseren u deze brief te bestuderen en te gebruiken in uw eigen gemeente.