De VNG gaat een expertiseteam inzetten voor het oplossen van de knelpunten in het leerlingenvervoer. De minister van OCW heeft de VNG gevraagd dit gezamenlijk met gemeenten op te zetten.

In de debatten afgelopen herfst heeft de minister zelf toegezegd gemeenten een brief te sturen met praktische oplossingen voor de korte termijn. Tegelijkertijd presenteerde onderzoeksbureau Oberon een monitor over de feiten, cijfers en beleidskeuzes van gemeenten. Deze resultaten worden nu opgepakt door het te vormen expertiseteam. Het team richt zich op zowel de korte als lange termijn.

Geconstateerde knelpunten

  • Lange reistijden; de minister geeft aan dat een individuele reistijd van maximaal 45 minuten de regel zou moeten zijn.
  • Klachtenafhandeling; een deel van de gemeenten blijkt onvoldoende bekend te zijn met klachten van ouders.
  • Administratie van het vervoer; een deel van de gemeenten is niet op de hoogte van de feitelijke reistijden van leerlingen.
  • Meer aandacht voor de handhaving en evaluatie van in de contracten overeen gekomen afspraken met vervoerders.

Expertiseteam

De VNG gaat voor de korte en langere termijn verbeteringen onderzoeken met gemeenten, brancheorganisaties van vervoerders, OCW en de VDVN (Vereniging doelgroepenvervoer Nederland). Vertegenwoordigers van deze partijen vormen samen een expertiseteam.

Voor de korte termijn onderzoekt het Expertiseteam:

  • Hoe wordt de reistijd in het leerlingenvervoer bij gemeenten geregistreerd en hoe wordt hier grip opgehouden?
  • Wat is nodig om de reistijd te controleren en waar mogelijk te beperken?
  • Is bij gemeenten bekend welke klachten binnenkomen en hoe gaan ze om met klachten? Weten ouders waar ze met hun klacht terecht kunnen?
  • Ten slotte komt het gesprek tussen de gemeente en ouders over de aanvraag van leerlingenvervoer aan de orde. Komen tijdens het gesprek alle opties van leerlingenvervoer aan bod om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen?

Voor de langere termijn onderzoekt het Expertiseteam:

  • Hoe kunnen we het onderwijs dicht bij de kinderen organiseren?
  • Hoe wordt het doelgroepenvervoer inclusief aanbesteed, zodat efficiënt gebruik wordt gemaakt van het (beperkt) aantal chauffeurs?

Het doel van het Expertiseteam is antwoord geven op deze vragen door in het hele land kennis op te halen en goede voorbeelden uit te wisselen. Zo kunnen de knelpunten gezamenlijk worden aangepakt en het leerlingenvervoer structureel worden verbeterd.

Meer informatie