De VNG Modelverordening bekostiging leerlingenvervoer van december 2020 wordt vervangen door een nieuwe versie, de VNG Modelverordening leerlingenvervoer. Deze vervanging heeft een aantal beperkte gevolgen voor beleid en uitvoering bij gemeenten.

Duidelijker onderscheid tussen regels

Op 1 augustus 2022 trad de Wet voortgezet onderwijs 2020 in werking. Met deze wetswijziging zijn geen beleidsinhoudelijke wijzigingen voor het leerlingenvervoer tot stand gebracht, maar de wetswijziging maakt wel een aanpassing in de grondslag van de gemeentelijke verordening noodzakelijk, waarin deze nieuwe modelverordening voorziet. 

De nieuwe Modelverordening leerlingenvervoer brengt een duidelijker onderscheid aan tussen verschillende soorten regels. Gemeenten hebben nu meer vrijheid om te beslissen of ze de nieuwe regels willen gebruiken. 

Kwaliteit leerlingenvervoer verbeteren

De modelverordening uit 2020 kwam voort uit veranderingen in het sociaal domein, vooral binnen het passend onderwijs. Ondanks dat deze modelverordening in samenwerking met gemeenten was opgesteld, kreeg de VNG de afgelopen jaren kritische vragen van gemeentelijke medewerkers. Men vond de verordening te ingewikkeld en sommige onderdelen waren niet zo duidelijk geformuleerd. Ook rezen er vragen over hoe eigen bijdragen en drempelbedragen berekend werden.

Tegelijkertijd uitte de belangenorganisatie Ouders en onderwijs zorgen over de kwaliteit van het leerlingenvervoer. Er werd gewezen op een gebrek aan deskundige chauffeurs en lange wacht- en omrijtijden voor kinderen. 

Als reactie hierop heeft de VNG samen met gemeenten een aantal maatregelen genomen om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te verbeteren. Er is onder andere een handreiking (pdf, 828 kB) uitgebracht er zijn webinars georganiseerd over de verschillende aspecten van het leerlingenvervoer. Het uitbrengen van een nieuwe modelverordening leerlingenvervoer is ook een maatregel waarmee we de kwaliteit van het leerlingenvervoer willen verbeteren.

Beschikbaarheid modelverordening in databanken 

De geconsolideerde tekst van de modelverordening met bijbehorende toelichting en de implementatiehandleiding zijn te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving. De tekst van de modelverordening, opgemaakt in Word 2.0 format (DROP) voor publicatie, zonder toelichting, volgt in Modellen Decentrale Regelgeving