De VNG onderneemt samen met het expertiseteam verschillende ondersteuningsacties om het leerlingenvervoer te verbeteren. Dit jaar leveren we nog een handreiking op en publiceren we een nieuwe modelverordening. Daarnaast organiseren we een aantal webinars. 

Druk op leerlingenvervoer is te hoog

Gemeenten en vervoerders werken elke dag aan goed leerlingenvervoer voor ruim 60.000 kinderen. Zij doen dit binnen de geldende kaders en situatie, zoals de wetgeving rond leerlingenvervoer, de lestijden van scholen, aanbestedingsvoorschriften, het aanbod van de markt en het tekort aan chauffeurs en de toegenomen complexiteit van,- en meer maatwerk in het vervoer. 

De VNG adviseert en ondersteunt gemeenten bij het blijven verbeteren van het leerlingenvervoer. Niemand wil dat kinderen te laat op school komen, lessen missen of met veel stress de les beginnen. Helaas zien we dat ook dit schooljaar weer met problemen is gestart. Elk gezin dat hierdoor in de stress zit is er één teveel. Tegelijkertijd hebben ook de vervoerders bij ons gemeld dat de druk te hoog is en er grotere maatregelen nodig zijn (zie brief KNV).

Stand van zaken expertiseteam

In januari 2023 is het expertiseteam gestart. In dit team werken, onder regie van de VNG, OCW, gemeenten, vervoerders, het speciaal onderwijs, onafhankelijk experts, en als vertegenwoordigers van ouders de organisatie Ouders & Onderwijs. Dit team heeft onder andere de taak een handreiking op te leveren. Helaas duurt dit langer dan gewenst. Berichtgeving van de afgelopen weken hierover is niet (volledig) correct. Zo is er geen sprake geweest van een onderhandeling. Het doel is om gezamenlijk te werken aan oplossingen en dat op te nemen in een handreiking. 

Rol LBVSO en Ouders & Onderwijs

De belangenorganisatie LBVSO heeft nooit deel uitgemaakt van het expertiseteam. Wel klopt het dat Ouders & Onderwijs mede vanwege aanhoudende problemen in het vervoer uit het expertiseteam is gestapt. Wij betreuren dit. Tegelijk delen wij de stellingname dat er meer nodig is dan alleen het expertiseteam. Wel is het zo dat de scope altijd al enkel was gericht op het bundelen en delen van kennis en goede voorbeelden binnen de huidige regelgeving bijvoorbeeld door het opleveren van  ondersteuningsproducten. 

VNG handreiking leerlingenvervoer

De handreiking die het expertiseteam dit najaar oplevert geeft gemeenten handvatten welke stappen en beslissingen genomen kunnen worden voor het inregelen van het leerlingenvervoer, zoals het gesprek met ouders, leerlingen, scholen en vervoerders. Hoe bereid je het gesprek met ouders en leerlingen voor zodat zij de juiste informatie ontvangen met een reële verwachting over het beschikbaar stellen van een passende vorm van leerlingenvervoer en de wijze van klachtenafhandeling? 

Het tweede onderwerp is het contractbeheer. Hoe houd je inzicht in de instroom van kinderen, de klanttevredenheid en de reistijden? Hoe zorg je dat vervoerders niet teveel wijzigingen ontvangen waardoor het vervoer gecompliceerd wordt? Hoe organiseer je het overleg met vervoerder en scholen voor regelmatige evaluatiegesprekken?

Webinar interactie gemeenten, ouders en leerlingen en vervoerders 

Vanuit het wettelijke kader worden voorbeelden gepresenteerd van wat de taken van gemeenten zijn en hoe je dit met reële verwachting aan ouders en leerlingen overbrengt. Ook komt de klachtenprocedure aan de orde. Dit webinar is op 29 november 2023.

Webinar contractbeheer 

Dit webinar gaat over hoe je het contractbeheer inricht met het aanbestedingsproces en het periodieke overleg met vervoerders en scholen. Welke informatie heeft nodig, waar kunt u aanvullende informatie vinden en hoe regelt u ondersteuning bij uw eigen inkoopproces? Dit webinar vindt plaats in januari.

Jaarlijkse webinar

Naast deze webinars organiseren we jaarlijks in maart/april een webinar voor gemeenten. Het doel is om door te nemen wat gemeenten kunnen doen zodat bij het begin van het schooljaar er een zo goed mogelijke start plaatsvindt.  

Nieuwe VNG modelverordening Leerlingenvervoer

De modelverordening vertaalt de wettelijke taken in artikelen voor een gemeentelijke verordening. Gemeenten kunnen deze modelverordening gebruiken en aanpassen aan de eigen lokale situatie. De VNG modelverordening wordt dit jaar gepubliceerd en is beschikbaar voor het nieuwe schooljaar 2024/2025.

Daarnaast onderzoekt het expertiseteam de mogelijkheid om een aantal fysieke bijeenkomsten in het land te organiseren waar gemeenten rechtstreeks van elkaar kunnen leren. 

Structurele oplossing nodig

Om de problemen in het leerlingenvervoer op te lossen is meer nodig dan de ondersteuning die de VNG biedt. Daarom willen wij samen met het rijk en belangenorganisaties het gesprek aangaan over een structurele oplossing.

Daarnaast blijven wij betrokken bij de verbeteragenda doelgroepenvervoer die wordt getrokken door het ministerie van VWS.   

Meer informatie