Nieuws
Vanaf 1 januari 2024 gebruiken initiatiefnemers het nieuwe Omgevingsloket voor het doen van een vergunningaanvraag of een melding. Let op: gegevens horende bij de informatieplichten bouw- & sloopveiligheid en stikstofemissiereductie zijn op dat moment nog niet apart in te dienen via het Omgevingsloket.
De bruidsschat is geladen in de productieomgeving van het DSO-LV. Uw softwareleverancier zorgt dat het plandeel van de bruidsschat ook wordt ingelezen in uw plansoftware. Met de Actielijst in beheer nemen bruidsschat creëert u de juiste startsituatie voor uw eerste planwijziging.
Speciaal voor specialisten op het gebied van Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) is een online community gestart. Binnen dit digitale forum kunt u ervaringen met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) delen.
Veel gemeenten staan voor de keus hoe zij in aanloop naar inwerkingtreding van de Omgevingswet en de eerste periode daarna gebiedsontwikkeling gaan faciliteren. De VNG heeft een checklist gepubliceerd waarmee u kunt inventariseren of u klaar bent om uw omgevingsplan te wijzigen met STOP/TPOD.
De Omgevingswet vraagt nieuwe werkwijzen voor de uitwisseling van concept plannen tussen adviesbureaus en gemeenten. De VNG heeft hiervoor een handreiking opgesteld, samen met alle betrokken partijen. Deze beschrijft de beoogde werkwijze en biedt een keuzehulp voor hoe u het komend halfjaar kunt handelen.
Vanaf 18 september 2023 is het eindresultaat van de Vergunningcheck binnen het Omgevingsloket meer gericht op de acties die u als gebruiker te doen heeft, dan op de vraag of een vergunning nodig is.
Wilt u de productieversie van de toepasbare regels bruidsschat ook op de oefenomgeving hebben? Geef op tijd uw keus door, ook als u het niet wilt. De toepasbare regels van de bruidsschat voor gemeenten op de productieomgeving verschillen op een aantal punten van de oefenomgeving.