De VNG heeft de Model Verordening leges en de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd. Ook hebben wij actuele jurisprudentie verwerkt in de toelichtingen bij de modelverordeningen Parkeerbelastingen, Onroerendezaakbelastingen en Riool- en waterzorgheffing.

Model Verordening leges

In de tarieventabel is een aantal wijzigingen aangebracht. Nieuw zijn bijvoorbeeld de tariefbepalingen 1.17.3 tot en met 1.17.5 (Telecommunicatiewet) in verband met de mogelijkheid van verzoeken tot medegebruik gemeentelijke infrastructuur voor plaatsen van small cells. Zie voor de overige wijzigingen de was-wordt-tabel, die voorzien is van een toelichting en het Model Raadsbesluit.

Model Verordening leges in verband met Omgevingswet

Op 24 februari 2022 hebben wij een nieuwe Model Verordening leges in verband met de Omgevingswet gepubliceerd (Lbr. 22/009). In dit model zijn bovengenoemde wijzigingen ook verwerkt. Zie hiervoor de andere was-wordt-tabel. Wij voegen tevens de nieuwe modelverordening met toelichting opnieuw bij. Ook de transponeringstabel is aangepast.

Inwerkingtreding Omgevingswet; vaststellen legesverordening voor 2023

Op 12 juli 2022 heeft de Eerste Kamer in meerderheid besloten dat inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt blijft. Een definitief besluit over de inwerkingtreding is gepland voor 1 november 2022. In verband hiermee verdient het aanbeveling de besluitvorming over de legesverordening in de gemeente uit te stellen tot december:

  • inwerkingtreding Omgevingswet is 1 januari 2023: de raad stelt de nieuwe verordening vast;
  • inwerkingtreding Omgevingswet wordt uitgesteld: de raad wijzigt de huidige legesverordening.

Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

De model-Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is aangepast aan de halfjaarlijkse wijziging van de Rijksleidraad invordering. Het betreft technische en redactionele wijzigingen.

De geconsolideerde teksten van de modelverordeningen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving.

Meer informatie