Vandaag debatteert de Kamercommissie Digitale Zaken over de Wet Digitale Overheid. De VNG is blij dat nu eindelijk duidelijke regelgeving komt over de digitale toegang tot overheidsdienstverlening. Voor het debat brengen we nog eens 3 punten onder de aandacht over de uitvoering.

De Wet Digitale Overheid brengt wijzigingen met zich mee, terwijl nog niet alle uitvoeringstoetsen van de VNG zijn uitgevoerd. Zo kan de impact van de samenhang tussen de kaderwet en de lagere regelgeving nog niet worden getoetst, omdat nog niet alle lagere regelgeving beschikbaar is. Er is nu simpelweg nog te veel onduidelijk over de uitwerking van de WDO voor gemeenten, waardoor gemeenten zich niet goed voor kunnen bereiden. Er is behoefte aan duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, kosten, planning en de manier waarop gemeenten moeten voldoen aan de WDO.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

De impact van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) kon wel al worden bepaald, omdat deze al van kracht is en onder de WDO wordt geplaatst. Uit de impactanalyse bleek dat de implementatiekosten voor de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen groot zijn. Ook vraagt de uitvoering om aanzienlijke inspanningen, het treft alle onderdelen van de organisatie. Daarom vinden we een periode van minstens 5 jaar voor de implementatie realistisch en kan het niet zonder extra financiƫle middelen.

Interbestuurlijk toezicht op uitvoering

We vinden het positief dat de minister van BZK ons inmiddels heeft bericht dat zij in overleg een vorm van centraal toezicht van onder meer het BDTO wil inrichten. Om het (horizontale) toezicht te versterken hebben wij een handreiking en een checklist opgesteld voor de verantwoording aan gemeenteraden. Door Logius wordt een dashboard ingericht voor lokale controle. Wel hebben we onze zorgen over de administratieve lasten die uit het format voor de verklaring voortkomen.

Meer informatie