Gemeenten doen hun best om de bestrijding van zorgfraude goed te organiseren. Maar de VNG vindt het wel noodzakelijk dat ook op rijksniveau een aantal zaken worden geregeld. 

Denk aan meer mogelijkheden om gegevens uit te wisselen, een intensivering van de gemeentelijke capaciteit op toezicht en verbreding van andere wetten in de zorgketen. In aanloop naar het Kamerdebat over zorgfraude (3 februari) hebben we de Tweede Kamer hierover een brief gestuurd.

Toezichtvereisten bij inkoop van zorg

Gemeenten willen zorgfraude voorkomen en aanpakken, zodat inwoners de zorg ontvangen die ze nodig hebben en niet de dupe worden van frauduleuze zorgaanbieders. Gemeentelijk toezicht richt zich op de aanpak van zorgaanbieders die Wmo en Jeugdhulp leveren. Bij de inkoop van zorg wordt al geprobeerd de zorgaanbieders, met de bril van het toezicht op, te toetsen. Het uitsluiten van zorgaanbieders op grond van toezichtvereisten is alleen juridisch ingewikkeld en kan slechts sporadisch.

Een goede uitvoeringspraktijk 

Een goede uitvoeringspraktijk is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld malafide zorgaanbieders worden aangepakt en opgespoord. Daarvoor vinden we het noodzakelijk dat er op rijksniveau een aantal zaken worden geregeld. Op het gebied van wet- en regelgeving gaat het om het volgende:

  • Maak gegevensuitwisseling mogelijk, zowel tussen gemeenten als met partners in de zorgketen;
  • Om zorgfraude aan te pakken en te handhaven op kwaliteit is een intensivering van inzet van mensen en middelen vereist. Daarvoor is tenminste € 85 miljoen nodig;
  • Verbreed de inzet van andere wetten (Wtza, WIBZ, WNT) naar de Wmo en Jeugdwet zodat er meer duidelijkheid ontstaat in het zorgveld over rapportageverplichtingen en toepassing van normering.

Proefdraaien in de praktijk

Verder vragen we om een financiële bijdrage aan de Proeftuinen in de regio’s Twente en Hart van Brabant. Wetgeving en uitvoering zijn complex. Het bevorderen van vakmanschap en het delen van kennis is daarom zeer belangrijk. In deze Proeftuinen worden innovatieve maatregelen, om bij het inkoopproces zorgaanbieders te toetsen op integriteit, concreet uitgewerkt. Met een Fieldlab ondersteunen we de kennisdeling vanuit de Proeftuinen naar de overige gemeenten en vice versa.

Meer informatie