De VNG, Cedris, FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van de sociale werkbedrijven en de 100.000 medewerkers die daar werken. De branche kampt nog altijd met forse tekorten. Gezamenlijk hebben we een noodsignaal afgegeven aan minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. 

Voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet maken gemeenten voornamelijk gebruik van gemeentelijke sociaal ontwikkelbedrijven. In deze bedrijven werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een arbeidsbeperking. Gemeenten en SW-bedrijven treden bij de uitvoering in veel gevallen ook op als werkgever. In 2021 zijn hiervoor 2 cao’s gesloten: de Cao SW en de cao Aan de slag.

Noodsignaal

De VNG, Cedris, FNV en CNV (sociale partners) hebben een gezamenlijk noodsignaal afgegeven aan minister Schouten. Niet alleen het voortbestaan van deze sociale infrastructuur is in gevaar, maar ook de financiële positie van werknemers. Sociale partners vragen aandacht voor de ontbrekende arbeidsvoorwaardenruimte in beide cao’s om werknemers door de huidige crises te loodsen en te voorkomen dat de huidige crises leiden tot een structurele verarming van deze groep werknemers.

Minder mensen aan het werk, meer in de bijstand

Zonder extra geld voor de uitvoering en de kosten van de cao’s zal de ambitie van het kabinet om meer mensen te begeleiden naar regulier werk niet gehaald worden. Sterker nog, sociale partners verwachten dat minder mensen uit deze doelgroep aan het werk komen, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. De continuïteit van de sociaal ontwikkelbedrijven en de kennis en ervaring die daar afgelopen decennia is opgebouwd komt daarmee in gevaar. 

Zonder aanvullende en adequate financiering lopen de tekorten bij gemeenten verder op en zou de eerste cao Aan de slag wel eens de laatste kunnen zijn. De werknemers dreigen hier de dupe van te worden. Met de minister willen we in gesprek om tot een oplossing te komen.

Brief