De VNG-commissies PSI en ZJO stelden gisteren het Richtinggevend kader voor toegang, lokale teams en integrale dienstverlening in het sociaal domein vast. Dit kader beschrijft waar toegang, lokale teams en integrale dienstverlening voor inwoners in kwetsbare en complexe situaties aan moeten voldoen. 

Basisniveau voor toegang, lokale teams en dienstverlening 

Het Richtinggevend Kader (pdf, 1,1 MB) brengt in beeld wat gemeenten vanuit onder andere de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming, de Wmo en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen doen om toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners te optimaliseren. Het kader beschrijft 13 kenmerken waar toegang, lokale teams en dienstverlening aan moeten voldoen, onderverdeeld in de categorieën ‘dichtbij’, ‘integraal’ en ‘met mandaat’. Het zet daarmee een basisniveau voor de gemeentelijke toegang, lokale teams en dienstverlening aan inwoners in kwetsbare en complexe situaties.

De waarde van een goede toegangsfunctie

Gemeenten zijn vanuit verschillende wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de toegang tot zorg en ondersteuning in het sociaal domein. De waarde van een goede toegangsfunctie wordt hierbij regelmatig benadrukt, onder andere in de verschillende (landelijke) trajecten die de toegang tot zorg en ondersteuning beogen te optimaliseren. 

Sleutel om zorg en ondersteuning beter te organiseren

De beweging naar een goed toegeruste toegangsfunctie en stevige lokale teams wordt daarbij gezien als sleutel om zorg en ondersteuning beter te organiseren, waarbij het perspectief van de inwoner centraal komt te staan. De ervaringen van de afgelopen jaren, het Verbetertraject toegang en de afspraken in de Hervormingsagenda Jeugd zijn aanleiding voor het opstellen van het Richtinggevend Kader.

Divers ondersteuningsaanbod in ontwikkeling

Het Richtinggevend Kader is een richtingwijzer voor de visie vanuit beleid en bestuur en alles wat daaruit volgt qua uitvoering, opdrachten, inkoop en andere randvoorwaarden, het ‘wat’. Het ‘hoe’ is afhankelijk van veel lokale factoren, waardoor geen blauwdruk gemaakt kan worden. De komende periode verzamelen en ontwikkelen we daarom een divers ondersteuningsaanbod om gemeenten te helpen bij het bepalen van de voor hen meest passende werkwijze. Hierbij nemen we 3 belangrijke vervolgstappen:

  • het ontwikkelen van het Verkenningsinstrument Toegang
  • het opstellen en ondertekenen van het convenant Stevige Lokale Teams
  • het beschikbaar stellen van de ondersteuningslijn Stevige Lokale Teams

Verkenningsinstrument Toegang helpt bij prioriteren

Het Verkennngsinstrument Toegang (VIT) is een interactieve tool die gemeenten helpt te bepalen waar zij staan ten opzicht van de 13 elementen van het Richtinggevend Kader. Dit helpt bij het lokaal prioriteren van welke ontwikkelingen nodig en gewenst zijn. Daarnaast verwijst het sociaal domein breed naar het beschikbare ondersteuningsaanbod. Het VIT ontwerpen we samen met gemeenten en kennisinstellingen. Het eerste ontwerpproces en de testfase vinden de 1e helft van dit jaar plaats. We streven ernaar het VIT in het 4e kwartaal van 2024 voor alle gemeenten beschikbaar te hebben. Meedenken over het ontwerp of aanmelden voor het testen van het VIT kan door een mail te sturen naar toegang@vng.nl

Opstellen en ondertekenen convenant Stevige Lokale Teams

Het opstellen en ondertekenen van het convenant Stevige Lokale Teams is een afspraak vanuit de Hervormingsagenda Jeugd, waarbij de belangrijkste partijen die een rol spelen bij deze ontwikkelingen vastleggen wat ze van elkaar mogen verwachten. Dit convenant wordt eind dit jaar verwacht.

Ondersteuningslijn Stevige Lokale Teams

De ondersteuningslijn Stevige Lokale Teams vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) biedt gemeenten de mogelijkheid om met transformatiecoaches, buddy’s en evidence based-werkpakketten snel aan de slag te gaan met de belangrijkste thema’s uit het Richtinggevend Kader. De ondersteuningslijn is binnenkort beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via stevigelokaleteams@vng.nl