Om te voldoen aan nieuwe behoeften en wensen aan gegevensuitwisseling uit de Basisregistratie WOZ zijn ingrijpende wijzigingen nodig. De huidige ketensystemen lopen vast. Gegevens en processen zijn te veel verweven waardoor aanpassingen tijd kosten en duur zijn. We werken daarom aan een nieuw informatiemodel.

Gegevens uit de Basisregistratie WOZ zijn voor verschillende partijen van belang. Gemeenten baseren hun onroerende zaakbelasting (OZB) op de WOZ-waarde. Waterschappen gebruiken die voor hun watersysteemheffing en de Belastingdienst voor onder andere de inkomstenbelasting. Dat moet zorgvuldig en transparant gebeuren, want niemand is gebaat bij bezwaarprocedures. 

Informatiemodel WOZ

De VNG heeft zich de afgelopen jaren met ketenpartners (waterschappen, Belastingdienst, Waarderingskamer, Kadaster) en softwareleveranciers ingezet om te kijken welke vernieuwingen nodig zijn. Samen werken we aan een nieuw informatiemodel (IMWOZ) en architectuur. In het Eindrapport Informatiemodel WOZ, samen naar Common Ground (pdf, 1MB) leest u waar we nu staan in het traject en wat de volgende stappen zijn. 

Waar staan we nu

Uitgangspunt voor de toekomstige architectuur (de bouwtekening) is de gemeentelijke visie Common Ground en in het verlengde daarvan het Federatief Datastelsel (FDS). Dat is een fundamenteel andere inrichting van de informatievoorziening die oplossingen biedt voor veranderende informatiebehoeften en uitwisseling, ook buiten de huidige keten. 

Daarvoor is vergaande standaardisatie noodzakelijk in de vorm van uniforme registers (databases) waarin de WOZ-gegevens worden opgeslagen en ontsloten. Als het wettelijk geregeld is wordt het ook makkelijker om WOZ-gegevens breder te gebruiken. Hieraan is behoefte vanuit verschillende opgaven en domeinen, zoals veiligheid en de energietransitie. 

Over deze toekomstige architectuur is overeenstemming bereikt. Nu zetten we eerst een Proof of concept (POC) op om de functionaliteiten en de noodzakelijke technische oplossingen voor deze registers uit te werken en te testen. De VNG start hiervoor het project ‘Uit betrouwbare bron’. De WOZ zal hierin als een van de ‘usecases’ fungeren. Softwareleveranciers willen dat deze registers onder collectieve regie en aansturing van gemeenten worden ontworpen. Zo wordt de noodzakelijke uniformiteit gewaarborgd. Men kijkt naar de VNG om deze rol op te pakken.   

Gemeentelijke expertise nodig voor VNG-platform WOZ

De VNG zet een platform op voor gemeenten en samenwerkingsverbanden om ideeën en wensen over de ontwikkelingen in het WOZ-domein te bespreken. Dit is input voor de verschillende overleggen met de Waarderingskamer.

Wij vragen uitvoeringsdeskundigen, gegevensbeheerders, applicatiebeheerders, informatiespecialisten en managers om hun kennis en expertise te delen. Meld u aan via reactiesdod@vng.nl. Dan gaan we samen aan de slag.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven over WOZ zaken, regie op gegevens, FDS en andere digitale projecten laat het ons weten via dit formulier.