Het rijk en de VNG laten het CPB onderzoek doen naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg. Hiermee willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op middellange termijn ontwikkelt. Het CPB heeft voor het onderzoek data van gemeenten nodig.

Doel van het onderzoek

Met het onderzoek krijgen we een gezamenlijk beeld van de opgave in de Wmo en de Jeugdwet. Dit helpt gemeenten, de VNG en het rijk om gezamenlijk en proactief te kunnen sturen op de fundamentele vraagstukken in dit domein voor de middellange termijn. Met oog op de representativiteit moeten zoveel mogelijk (en minimaal 300) gemeenten meedoen aan het onderzoek. We stellen uw medewerking daarom zeer op prijs!

Verzamelen van data

Het CPB heeft van gemeenten Wmo- en jeugdzorg-data nodig. Om ervoor te zorgen dat gemeenten zo min mogelijk administratieve lasten ondervinden, willen we deze data via Stichting Inlichtingenbureau (IB) verzamelen en beschikbaar stellen. In een vandaag verzonden ledenbrief lichten we toe om welke gegevens het gaat, en informeren we u over de belangrijkste aandachtspunten en de planning.

Toestemming tot verwerken en beschikbaar stellen gegevens

Het IB beschikt, als verwerker van de data namens gemeenten, waarschijnlijk al over de benodigde informatie maar mag deze alleen - en met toestemming van uw gemeente - eenmalig verwerken tot een geaggregeerde, niet tot de persoon of gemeente herleidbare set gegevens en beschikbaar stellen aan het CPB. We vragen de colleges van B en W daarom toestemming te verlenen en de met de ledenbief meegezonden pilotovereenkomst (pdf, 461 kB) vóór 1 april (dit was oorspronkelijk 1 maart) te ondertekenen en te retourneren via klantsupport@inlichtingenbureau.nl

Update 6 februari: DPIA Informatiebeveiligingsdienst

De Informatiebeveiligingsdienst heeft een data protection impact assessment (pdf, 259 kB) (DPIA) gemaakt voor de gegevensverwerking die gemoeid is met het houdbaarheidsonderzoek Wmo en Jeugdwet. Voor het onderzoek zijn Wmo- en jeugdzorg-data nodig die de VNG via Stichting Inlichtingenbureau beschikbaar wil stellen.