In aanloop naar het debat Ondernemen en bedrijfsfinanciering, geeft de VNG de Tweede Kamerleden enkele aandachtspunten mee. Deze betreffen de aanpak van binnensteden en kernen, de dienstverlening aan ondernemers, energiekosten en -besparing in het MKB, schuldhulpverlening en de borgstelling MKB-Groen.

Gecoördineerde ruimtelijk-economische aanpak nodig voor werklocaties

De Impulsaanpak winkelgebieden is ontoereikend om een verschraling van het voorzieningenniveau in dorpen en steden te stoppen. Het is daarom essentieel dat binnensteden en kernen worden erkend als belangrijke werklocaties van economisch belang die momenteel onder zware druk staan en waarvoor een gecoördineerde ruimtelijk-economische aanpak nodig is, samen met andere departementen en medeoverheden. We vragen aandacht voor het ontbreken van deze aanpak en gaan hierover graag zo snel mogelijk met de minister van EZ in gesprek.

Zo snel mogelijk aan de slag voor betere dienstverlening aan ondernemers

Er is dringend behoefte aan een verbeterde samenwerking in de publieke dienstverlening op landelijk, regionaal en lokaal niveau zoals aanbevolen in het advies van het Comité voor Ondernemerschap. Met de inmiddels aangestelde kwartiermaker willen we zo snel mogelijk in gesprek en aan de slag om, samen met rijk en provincies, de publieke dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.

Het Comité pleit in de Staat van het MKB voor 'meer structuur, samenhang en samenwerking', de VNG ondersteunt dit van harte. We pleiten voor pilots waarin triple helix-partijen in regio's de ruimte en ondersteuning van het rijk krijgen voor nieuwe structuren, nieuwe samenwerkingen en samenhangende ondersteuning. Aansluitend bij de opgaven van MKB-ondernemers om concurrerend te zijn in de klimaat-neutrale, inclusieve en digitale samenleving van 'morgen'.

Structurele aanpak nodig voor energiebesparing

Het is van belang is dat de de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) zo veel mogelijk gedupeerde ondernemers bereikt en zo snel en toegankelijk mogelijk beschikbaar komt. Een structurele aanpak is echter nodig om de energiekosten van het MKB te verlagen. Het bieden van financiële overheidssteun kan worden gekoppeld aan de verplichting dat een ondernemer actie onderneemt zijn pand en/of bedrijfsvoering te verduurzamen door het uitwerken van een plan dat aan bepaalde minimumeisen moet voldoen.

Schuldhulpverlening ondernemers

Het is zeer urgent dat ondernemers met schulden eerder in beeld zijn bij gemeenten, passende ondersteuning krijgen, en dat gemeenten daartoe in staat worden gesteld. Gemeenten hebben daarom behoefte aan: 

  • Extra inzet op (veilige) gegevensuitwisseling zodat meer noodzakelijke financiële gegevens direct bij de bron opgevraagd kunnen worden en via één portaal ontsloten worden. Zo ontzorgen we ondernemers en hun schuldhulpverleners en kunnen schuldhulptrajecten worden versneld.  
  • Mogelijkheden om kosten voor het afronden van de boekhouding te vergoeden, hiermee kunnen impasses in schuldhulpverleningstrajecten doorbroken worden.  
  • Een sluitend palet aan instrumenten om te voorkomen dat ondernemers tussen wal en schip vallen wanneer zij bijvoorbeeld niet binnen de Bbz-doelgroep vallen.

Laat kleine vastgoedbelegger toe tot borgstelling MKB-Groen

De borgstelling MKB-Groen geldt voor het verduurzamen van bedrijfspanden voor eigen gebruik en niet voor het verduurzamen van commercieel vastgoed. Dat het vastgoed van grote (buitenlandse) institutionele beleggers er niet onder valt, lijkt ons redelijk. Maar bij de kleine vastgoedbelegger is aan deze borgstelling behoefte omdat zij niet de middelen (en de kennis) hebben, en ook moeten verduurzamen. Niet alleen om energiekosten te besparen maar vooral ook om in de gemeentelijke wijkaanpak aardgasvrij mee te kunnen gaan.

Meer informatie

Hieronder de mailing die we naar de Tweede Kamer hebben gezonden.

VNG-inbreng Commissiedebat (CD) Ondernemen en bedrijfsfinanciering (pdf, 114kB)