Omgevingsdienst NL heeft 2 handreikingen over leges en milieubelastende activiteiten (mba) onder vigeur van de Omgevingswet opgesteld. Een voor de gevallen waarin gemeenten bevoegd gezag zijn (‘niet complexe mba’) en een waarvoor de provincies bevoegd gezag zijn (‘complexe mba’).

Handreiking niet complexe mba (gemeenten)

De handreiking niet complexe mba gaat in de uitleg over de leges en mba uit van de Modelverordening leges in verband met de Omgevingswet die de VNG heeft gepubliceerd. Hoewel sprake is van ‘niet complexe mba’ is de materie wel complex. In de handreiking staan voorbeelden uitgewerkt van aanvragen om een omgevingsvergunning voor een mba voor de legesheffing.

Handreiking complexe mba (provincies)

De handreiking complexe mba gaat over aanvragen om een omgevingsvergunning voor complexe inrichtingen waarvoor gedeputeerde staten bevoegd gezag zijn. Voor de volledigheid hebben wij die hieronder ook geplaatst.

Meer informatie