Met de contractstandaarden voor jeugdhulpovereenkomsten wordt onnodige diversiteit in bepalingen weggenomen, waardoor de administratieve lasten enorm kunnen afnemen. Tijdens de ALV op 2 december zijn de contractstandaarden met 97,95% van de stemmen vastgesteld. 

Ook zijn de standaarden hiermee verbindend verklaard. Dit betekent dat voor de leden van de VNG toepassing van de contractstandaarden verplicht is. Er is sprake van zogenaamde ‘zelfbinding’.  

Implementatie 

Nu de contractstandaarden zijn vastgesteld start het Ketenbureau i-Sociaal Domein met de implementatie. Meer informatie over de implementatie alsmede de contractstandaarden zelf, vindt u in de community ‘Contractstandaarden Jeugd’ op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. 

Verlagen van administratieve lasten 

De decentralisatie van de jeugdhulp heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal organisaties dat jeugdhulp inkoopt. Er wordt op dit moment bij meer dan 4.000 aanbieders jeugdhulp ingekocht voor ruim 440.000 jeugdigen op jaarbasis. Een onbedoeld bijeffect is dat er een enorme variatie is ontstaan in contractuele bepalingen die veelal hetzelfde regelen.  

Vervolgens zorgt deze grote diversiteit in contracten ook tot voor veel administratieve lasten in de uitvoering van de administratieve processen. Daarom heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein afgelopen jaar samen met een groot aantal gemeenten en zorgaanbieders gewerkt aan het opstellen van contractstandaarden jeugd. 

Randvoorwaarden gestandaardiseerd

De contractstandaarden hebben betrekking op de randvoorwaarden in een contract (de zogenoemde niet-kernbedingen). Dit zijn bepalingen die faciliterend van aard zijn. Het gaat dan om zaken zoals privacybepalingen, berichtenverkeer, invulling partnerschap, voldoen aan wettelijke eisen (waaronder gemeentelijke verordening) en indexering. De kernbedingen en de algemene voorwaarden in een contract zijn niet gestandaardiseerd. Hierdoor behoudt de gemeente haar beleidsvrijheid op inhoud en transformatie. 

De uniformiteit in randvoorwaarden leidt tot minder administratieve lasten, minder afstemmingsproblemen en minder fouten.