Na de publicatie van het 8e Cohesieverslag vond in maart het Cohesie Forum plaats. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over het belang van cohesiebeleid voor regionale ontwikkeling. Conclusies waren, dat de impact van het cohesiebeleid vergroot moet worden en de uitvoering simpeler en meer gestroomlijnd. 

Namens de VNG was wethouder van de gemeente Breda en voorzitter van de taskforce Economisch Herstel, Boaz Adank, aanwezig. Hij onderstreepte het belang van een doorontwikkeling van het cohesiebeleid: 'Het cohesiebeleid is niet alleen voor armere landen bestemd, maar juist ook de ontwikkelde regio’s kunnen hier voordeel van hebben omdat het cohesiebeleid de concurrentiekracht in alle regio’s vergroot en ook de groene en digitale transitie bevordert.'

De kracht van cohesiebeleid

Eurocommissaris voor Cohesiebeleid, Elisa Ferreira, benadrukte dat cohesiebeleid essentieel is om Europa samen te houden. Zij zou graag de impact van het cohesiebeleid vergroten en sluit zich aan bij de oproep om het cohesiebeleid te versimpelen en te stroomlijnen. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemde cohesiebeleid 'de stille kracht van Europese Unie' en riep op om de huidige projecten onder het cohesiebeleid te versnellen.  

Paneldiscussies over de coronacrisis, Green Deal en innovatiekloof

Tijdens het Forum vonden verschillende paneldiscussies plaats. Zo werd er onder andere gesproken over de rol van het cohesiebeleid in het crisis- en herstelbeleid na de uitbraak van corona. De panelleden prezen de flexibiliteit die het cohesiebeleid heeft laten zien tijdens de pandemie en benadrukte dat deze flexibiliteit ook weer nodig is om de gevolgen van de van de oorlog in Oekraïne op te vangen. In een andere paneldiscussie ging het over de Green Deal. De groene transitie zou, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, versneld moeten worden. Een element wat daarin meer aandacht nodig heeft, is energie-efficiëntie. Daarnaast werd in één van de paneldiscussies aandacht gevestigd op de innovatiekloof binnen de digitalisering. Het is van belang dat Europese burgers de juiste skills, zowel basis als meer specifieke skills, ontwikkelen en hiervoor de benodigde infrastructuur beschikbaar is.  

Het 8e Cohesieverslag

Het cohesiebeleid (ook wel regionaal beleid of structuurfondsenbeleid genoemd) is het regionale beleid van de Europese Unie. Het heeft als doel om het economisch welzijn van de alle regio’s in de EU te verbeteren en regionale verschillen en onevenwichtigheden te verkleinen. In het Cohesieverslag wordt beschreven wat voor impact het cohesiebeleid het afgelopen decennium heeft gehad. 

In het verslag wordt geconcludeerd dat de cohesie in de EU is toegenomen. Daarmee zijn dus de verschillen tussen regio’s kleiner geworden. Wel doen er zich nog steeds ongelijkheden voor. In het verslag wordt ook naar de toekomst van het cohesiebeleid gekeken. Het fonds voor rechtvaardige transitie zou bijvoorbeeld uitgebreid kunnen worden en het principe ‘doe geen afbreuk aan cohesie’ beter geïntegreerd in Europees beleid. De VNG werkt de komende periode, in samenwerking met het HNP, aan een eerste standpunt voor de gesprekken over de toekomst van het cohesiebeleid. 

Het Cohesie Forum

Het Cohesie Forum is een grootschalig politiek evenement dat om de 3 jaar wordt gehouden. (Regionale en lokale) vertegenwoordigers van Europese instellingen, centrale overheden, economische en sociale partners, NGO's en academici bespreken met elkaar de uitdagingen van het Europese cohesiebeleid. Zo wordt er nagedacht over hoe cohesie het welzijn van Europese burgers kan verbeteren tegen de achtergrond van globalisering, nieuwe ongelijkheden en demografische uitdagingen.

Meer informatie

  • Cohesieverslag (Europese Commissie) 
  • Online cohesieplatform van de Europese Commissie: Kohesio (Europese Commissie)