Op 2 december staan de contractstandaarden Jeugd ter vaststelling op de agenda van de ALV van de VNG. De komende weken bereiden de afzonderlijke gemeenten hun inbreng op dit punt voor. Deze korte toelichting op het wat en waarom van contractstandaarden kan helpen bij de advisering aan de colleges.

De decentralisatie van de jeugdhulp heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal organisaties dat jeugdhulp inkoopt. Er wordt op dit moment bij ruim 6500 aanbieders jeugdhulp ingekocht voor ruim 440 duizend jeugdigen op jaarbasis. Een onbedoeld bijeffect is een enorme variatie in contractuele afspraken die veelal hetzelfde regelen maar dan net op een iets andere manier. En vaak staan dezelfde soort bepalingen ook op verschillende plaatsen in de inkoopdocumenten en de contracten.

Vervolgens zorgt de grote diversiteit in contracten ook voor een grote variatie in de uitvoering van de administratieve processen. Daarom heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein afgelopen jaar samen met een groot aantal gemeenten en zorgaanbieders gewerkt aan het opstellen van Contractstandaarden Jeugd.

Met contractstandaarden wordt onnodige diversiteit wegnomen waardoor de administratieve lasten afnemen. Dit zal leiden tot besparingen in tijd en capaciteit. Voor zorgaanbieders die overeenkomsten sluiten met meerdere regio’s en gemeenten geldt dit des te meer.

Randvoorwaarden gestandaardiseerd

De contractstandaarden hebben betrekking op de randvoorwaarden in een contract (de zogenoemde niet-kernbedingen). Dit zijn bepalingen die faciliterend van aard zijn. De kernbedingen en de algemene voorwaarden in een contract zijn niet gestandaardiseerd zodat de gemeente haar beleidsvrijheid behoud op gebied van innovatie, samenwerking en transformatie.

  • De algemene voorwaarden betreffen bepalingen die een gemeente in elke overeenkomst opneemt, ongeacht het onderwerp (bouw, ict, inhuur derden, zorg, et cetera). De meeste gemeenten maken gebruik van de VNG Algemene inkoopvoorwaarden.
  • De kernbedingen betreffen de wezenlijke afspraken in een overeenkomst. Als deze afspraken missen, is de overeenkomst zinloos. Dit zijn afspraken over de inspanning of het resultaat, het kwaliteitsniveau daarvan en de prijsstelling.
  • De randvoorwaarden zijn alle afspraken die gemeenten en jeugdzorgaanbieders maken die van belang zijn om de zorg zo goed mogelijk te kunnen leveren of risico’s daarbij te minimaliseren. Het gaat dan om zaken zoals privacybepalingen, berichtenverkeer, invulling partnerschap, voldoen aan wettelijke eisen (waaronder gemeentelijke verordening) en indexering.

Als we bovenstaande afspraken moeten indelen, bestaat naar schatting 20% van een overeenkomst uit kernbedingen en 80% uit randvoorwaarden en algemene voorwaarden.

In de animatie, via de link hieronder, wordt uitgelegd waarom contractstandaarden zijn ontwikkeld en wat wel en niet gestandaardiseerd is.

Meer informatie