Tussen het rijk, IPO en VNG is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2024 t/m 2026 rekening mogen houden met de volledige bijdragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Vorig jaar was dat nog 75%. 

Daarnaast is een verwerkingsmethodiek afgesproken voor de extra korting op de jeugdzorg ten bedrage van € 500 miljoen, welke voor rekening en risico van het rijk komt. In de meicirculaire 2022 was met deze posten nog geen rekening gehouden.

Concreet betekenen de afspraken dat gemeenten de volgende bedragen mogen opnemen in hun meerjarenbegroting:

  2024 2025 2026
Stelpost Hervormingsagenda € 1.265 mln € 758 mln € 367 mln
Lagere uitgaven jeugdzorg € 100 mln € 500 mln € 500 mln

Omdat de besluitvorming over de invulling van de Hervormingsagenda voor het Jeugdstelsel nog niet is afgerond heeft de VNG erop aangedrongen dat gemeenten in hun meerjarenbegroting alvast rekening kunnen houden met de extra structurele middelen. Ook is nog onduidelijk hoe  de extra korting van € 500 mln wordt ingevuld.

In gezamenlijkheid met het rijk en IPO zijn hier nu afspraken voor gemaakt. De afspraken dienen alleen voor de verwerking in de meerjarenbegroting 2024-2026.

De provinciaal toezichthouders blijven zelf verantwoordelijk voor de financiële toetsing van de individueel opgenomen stelposten.

Meer informatie