4 juli 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/050
Dit is een ledenraadpleging over het principeakkoord over de Cao Gemeenten 2019-2020. U kunt tot en met 6 september reageren. Het College voor Arbeidszaken en het bestuur van de VNG bespreken op respectievelijk 11 en 12 september het akkoord en de uitslag van de ledenraadpleging. Als het bestuur van de...
26 juni 2019
Ledenbrief
Lbr 19/049 LOGA 19/06
Met deze LOGA-brief wordt – in het verlengde van de LOGA-circulaire van 18 december 2017 (met kenmerk Lbr. 17/080 / CvA/LOGA 17/16 ) een tweetal zaken met betrekking tot het FLO-overgangsrecht uitgewerkt. Het betreft achtereenvolgens het tweede loopbaanbeleid voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006...
25 juni 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/048
Per 1 juli 2019 wordt de VNG Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aangepast. Belangrijkste wijziging is dat de verwijzing naar de set kwaliteitscriteria 2.1 wordt vervangen door een verwijzing naar de geactualiseerde set 2.2. Graag vragen wij daarom uw aandacht voor de mogelijke aanpassing van uw Verordening...
14 juni 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/047
Het betreft de tweede update van de Model Algemene subsidieverordening 2013 (hierna: model-ASV 2013). Aanleiding is in de eerste plaats recente jurisprudentie over de toelaatbaarheid van een weigeringsgrond die gerelateerd is aan het betalen van salarissen die de norm van de Wet normering topinkomens te boven gaan. Met het oog...
13 juni 2019
Ledenbrief
CVA/LOGA 19/05 Lbr.19/046
Het LOGA heeft de voorbeeldregeling melden vermoeden misstand aangepast. De grondslag voor de gemeentelijke regeling vermoeden misstand is vanaf 1 januari 2020 niet meer de CAR-UWO maar de Ambtenarenwet. De nieuwe voorbeeldregeling verwijst daarom niet meer naar de CAR-UWO maar naar de Ambtenarenwet. Dit is een gevolg van de Wet...
12 juni 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/045
In april is het voorstel tot wijziging van de Wmo 2015 inzake de bijdrage voor de maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening (hierna: ‘wetswijziging abonnementstarief’) door het parlement aangenomen. Deze wetswijziging wordt met ingang van 1-1-2020 van kracht. De wetswijziging heeft consequenties voor het beleid...
4 juni 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/044
In deze ledenbrief informeren wij u over de moties en een amendement voor de ALV van 5 juni a.s. die in de afgelopen weken zijn ontvangen. Hierbij geven wij steeds aan wat het preadvies is van het VNG bestuur en bij welk agendapunt de moties en het amendement worden behandeld....
29 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/043
In de ledenbrief van 24 mei jl., Lbr. 19/041 , informeerden wij u over drie ingediende moties voor de ALV van 5 juni a.s. Daarna hebben wij nog het volgende amendement en twee moties ontvangen: Amendement inzake het contributievoorstel 2020 van de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Hellendoorn e.a. Motie ’Uitvoerbaar en...
27 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/042
In de ledenbrief van 8 mei jl . informeerden wij u over de inzet van de VNG naar aanleiding van de in de Buitengewone ALV aangenomen motie ‘Stevige structurele afspraken sociaal domein II’. In de onderhavige ledenbrief informeren wij u over het resultaat van onze recente gesprekken met het kabinet...
24 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/041
Hierbij informeren wij u over drie ingediende moties voor de ALV van 5 juni a.s.: Motie ‘daken voor zonne-energie’ van de gemeente Veldhoven e.a. Motie ‘verhuurdersheffing’ van de gemeente Barneveld e.a. Motie ‘politiekorps op sterkte’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a. Het preadvies van het VNG bestuur aan de leden...