Ledenbrief nummer
Lbr. 21/063

De afgelopen weken is er meer duidelijk geworden over twee onderwerpen die van invloed zijn op de meerjarige financiële positie van uw gemeente. Allereerst zijn er afspraken gemaakt tussen Rijk, IPO en VNG over de wijze waarop gemeenten meerjarig rekening mogen houden in hun begroting met de extra middelen voor Jeugdhulp in de vorm van een stelpost. Daarnaast hebben de beheerders van het gemeentefonds de VNG om advies gevraagd over het aangepaste voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Met deze ledenbrief informeren wij u over beide onderwerpen.